Work List Details of MLAs for the Year 2007-08
Smt. Sunitha Veerappa Gowda
Sri Siddaramaiah
Sri M. Mahadev
Sri K Venkatesh
Sri N.Manjunath
Sri. B. Chidananda
Sri. K.T. Shrikante Gowda
Sri. Madhe Gowda
Sri. Thontadharya
Sri. Chikkamadhu
Sri. Druva Narayan
Sri. K.C. Kondaiah
Sri. H.N. Shankaralinge Gowda
Sri. G.T. Deve Gowda
Sri. M.K. Somashekar
Sri. D.T. Jayakumar
Sri. M.P. Venkatesh