Title

 
 
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ 20-10-2018 new
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ 20-08-2018
 
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  
 
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 77 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 09-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾದ, ಹಾಜರಾಗದ ಹಾಗು ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
1A – ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
1B – ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2 – ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ
 
ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾದ, ಹಾಜರಾಗದ ಹಾಗು ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
1A – ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
1B – ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2 – ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ
 
ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು
 
ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ( ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ )
 ( GM (EX) , SC (K), (PH), 2A (EX) and CA (W) )
 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ( ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ )
( GM (EX) , SC (K), (PH), 2A (EX) and CA (W) )

 
ಅನುಬಂಧ 1A
ಅನುಬಂಧ 2
ಅನುಬಂಧ 3
 
ಅನುಬಂಧ 1A
ಅನುಬಂಧ 1B
ಅನುಬಂಧ 2
ಅನುಬಂಧ 3
 
ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್
 
1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
 
Last Updated on 25-10-2018