ಮುಕ್ತಾಯ

ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ