ಮುಕ್ತಾಯ

216 – ಕೃಷ್ಣರಾಜ

216 – ಕೃಷ್ಣರಾಜ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No. 1
2 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No.2
3 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No. 3
4 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No.4
5 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No.5
6 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No. 6
7 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No. 7
8 T.K.Layout-Hemavathy Primary & High School T.K. Layout 4th Stage, Mysore Room No. 8
9 T.K.Layout-Government Primary & High School Thonachi Koppal Village,T.K. Layout, Mysore, Room No.1
10 T.K.Layout-Tharalabalu Vidyasamsthe, Room No-1 Sahukar Chennaiah Road,Mysore
11 T.K.Layout-Government Primary & High School Thonachi Koppal Village,T.K. Layout, Mysore, Room No 2
12 T.K.Layout-Government Primary & High School Thonachi Koppal Village,T.K. Layout, Mysore, Room No 3
13 T.K.Layout-Tharalabalu Vidyasamsthe, Room No-2, Sahukar Chennaiah Road Mysore,
14 Vidyaranyapuram-Maharshi Public School Vishveshwara Nagar Room No.1
15 Vidyaranyapuram-Maharshi Public School Vishveshwara Nagar Room No.2
16 Vidyaranyapuram-Maharshi Public School Vishveshwara Nagar Room No.3
17 Kuvempunagar -Kuvempu Vidya Vardhaka Primary School Room No.1.Kamakshi Hospital Road, Kuvempunagar, Mysore
18 Kuvempunagar -Kuvempu Vidya Vardhaka Primary School Room No.2.Kamakshi Hospital Road, Kuvempunagar,
19 Kuvempunagar -Kuvempu Vidya Vardhaka High School Room No.3. Kamakshi Hospital Road, Kuvempunagar, Mysore
20 Kuvempunagar -Kuvempu Vidya Vardhaka High School Room No.4. Kamakshi Hospital Road, Kuvempunagar, Mysore
21 Kuvempunagar -Government Higher Primary School Room No.1 Kuvempunagar, Mysore
22 Kuvempunagar -Government Higher Primary School Room No.2 Kuvempunagar, Mysore
23 Kuvempunagar -Gnanaganga Vidya Peeta Room No.1 Kuvempunagar, Mysore
24 Kuvempunagar -Gnanaganga Vidya Peeta Room No.2 Kuvempunagar, Mysore
25 Kuvempunagar -Gnanaganga Vidya Peeta Room No.3 Kuvempunagar, Mysore
26 Kuvempunagar -Gnanaganga Vidya Peeta Room No.4 Kuvempunagar, Mysore
27 Kuvempunagar -Vasavi Vidyanikethana School,Samrat Kalayana Mantapa Left Side, Adichunchanagiri Road, Kuvempunagar, Room No.1, Mysore
28 Kuvempunagar -Vasavi Vidyanikethana School,Samrat Kalayana Mantapa Left Side, Adichunchanagiri Road, Kuvempunagar, Room No.2, Mysore
29 Kuvempunagar -Pramathi Vidya Kendra Udayaravi Main Road Kuvempu Nagar , Room No. 1, Mysore
30 Kuvempunagar -Basudeva Somani 1st Grade College, Room No.1 Vishwamanava Double Road, E&F Block Kuvempunagar, Mysore
31 Kuvempunagar -Basudeva Somani 1st Grade College, Room No.2 Vishwamanava Double Road, E&F Block Kuvempunagar, Mysore
32 Kuvempunagar -Basudeva Somani 1st Grade College, Room No.3 Vishwamanava Double Road, E&F Block Kuvempunagar, Mysore
33 Kuvempunagar -Government Junior College , Room No.1, Kuvempunagar Mysore.
34 Kuvempunagar -Government Junior College, Room No.2, Kuvempunagar Mysore.
35 Jayanagar, K.G. Koppal -K.G. Koppal Boys School, Room No.1, K.G. Koppal Corporation Building
36 Kuvempunagar -Pramathi Vidya Kendra, Udayaravi Main Road Kuvempunagar, Room No-2, Mysore
37 Kuvempunagar -Pramathi Vidya Kendra, Udayaravi Main Road Kuvempunagar, Room No-3 Mysore
38 Kuvempunagar -Pramathi Vidya Kendra, Udayaravi Main Road Kuvempunagar, Room No-4,, Mysore
39 Kuvempunagar -Pramathi Vidya Kendra, Udayaravi Main Road Kuvempunagar, Room No-5, Mysore
40 Kuvempunagar -Government. 1st Grade College, (Room No.1) Old Police Station Building, Kuvempunagar, Mysore
41 Kuvempunagar -Government. 1st Grade College, (Room No.2) Old Police Station Building, Kuvempunagar, Mysore
42 Kuvempunagar -Government. 1st Grade College, (Room No.3) Old Police Station Building, Kuvempunagar, Mysore
43 Kuvempunagar -Government. 1st Grade College, (Room No.4) Old Police Station Building, Kuvempunagar, Mysore
44 Kuvempunagar -Government. 1st Grade College, (Room No.5) Old Police Station Building, Kuvempunagar, Mysore
45

Vivekananda Nagar-Aryan Kid Srirampura Main road SrirampuraMysore Room No.1

46

VivekanandaNagar-Aryan Kid Srirampura Main road SrirampuraMysore Room No.2

47 Ashokpuram-Community Hall, Dr.B.R.Ambedkar Colony 14th Cross, Ashokpuram, Mysore Room No.1
48 Vivekananda Nagar-St. Mary’s Nursery School Vivekananda Nagar, Main Road Room No -1 Mysore.
49 Vivekananda Nagar-B.G.S. Balajagath High School , Mahadeshwara Temple Road, Srirampura 1st Stage, Mysore Room No-1
50 VivekanandaNagar-Jyothi Higher Primary School, (Room No.1 ) Near Kuvempunagar Complex Kuvempunagar, Mysore
51 Vivekananda Nagar-Jyothi Higher Primary School, (Room No.2 ) Near Kuvempunagar Complex Kuvempunagar, Mysore
52 Kuvempunagar-Daisy Convent N Block, Kuvempu Nagar, Room No.1, Mysore
53 Srirampura 2nd Stage-BGS Baljagath High School Mahadeshwara Temple Road Srirampura 2nd Stage , Mysore, Room No.2
54 Srirampura 2nd Stage-BGS Baljagath High School Mahadeshwara Temple Road Srirampura 2nd Stage, Mysore. Room No.3
55 Srirampura 2nd Stage-BGS Baljagath High School Mahadeshwara Temple Road Srirampura 2nd Stage, Mysore, Room No.4
56 Kuvempunagar-B.G.S. Balajagath High School , Room No-2, Mahadeshwara Temple Road, Srirampura 1st Stage, Mysore,
57 Kuvempunagar-B.G.S. Balajagath High School , Mahadeshwara Temple Road, Srirampura 1st Stage, Mysore. Room No.5
58 Kuvempunagar-Daisy Convent N Block, Kuvempu Nagar, Room No.2, Mysore
59 Kuvempunagar-Daisy Convent N Block, Kuvempu Nagar, Room No.3, Mysore
60 Kuvempunagar-Gokula Education Trust, Nursery and Primary School, North Wing, Adichunchanagiri Road Kuvempunagar, Room No-1, Mysore
61 Kuvempunagar-Gokula Education Trust, Nursery and Primary School, North Wing, Adichunchanagiri Road Kuvempunagar, Room No-2, Mysore
62 Kuvempunagar-Gokula Education Trust,Nursery and Primary School, South Part, Adichunchanagiri Road Kuvempunagar Room No-3, Mysore
63 Kuvempunagar-Gokula Education Trust,Nursery and Primary School, South Part, Adichunchanagiri Road Kuvempunagar, Mysore Room No-4,
64 Kuvempunagar-Sri Kaginele Maha Samsthana Kanaka Gurupeeta College of Education, Room No.1 Adichunchanagiri Road, Mysore
65 Kuvempunagar-Sri Kaginele Maha Samsthana Kanaka Gurupeeta College of Education, Room No.2 Adichunchanagiri Road, Mysore
66 Kuvempunagar-Sri Kaginele Maha Samsthana Kanaka Gurupeeta College of Education,Adichunchanagiri Road, Mysore, Room No.3
67 Kuvempunagar-Sri Kaginele Maha Samsthana Kanaka Gurupeeta College of Education, Adichunchanagiri Road, Mysore Room No.4,
68 Kuvempunagar-Sri Kaginele Maha Samsthana Kanaka Gurupeeta College of Education,Adichunchanagiri Road, Mysore, Room No.5
69 Ashokapuram -Zonal Forest Office Behind Siddartha Hostel Ashok Puram (Aranya Bhavan) Room No.1, Mysore
70 Ashokapuram -Zonal Forest Office Behind Siddartha Hostel Ashok Puram (Aranya Bhavan) Room No.2, Mysore
71 Ashokapuram-Forest Office Behind Siddartha Hostel Ashok Puram Room No.3, Mysore
72 Ashokapuram-Ashoka High School Room No.1, 6th Cross, Ashokapuram, Mysore
73 Jayanagar -Balodyana English School, (New Building) East Wing , 5th Cross Jayanagar, Mysore, Room No.1
74 Jayanagar -Balodyana English School, (New Building) East Wing ,5th Cross Jayanagar, Mysore Room No.2
75 Jayanagar -Balodyana English School, (New Building) East Wing , 5th Cross Jayanagar, Mysore , Room No.3
76 Jayanagar -Balodyana English School, (New Building) East Wing , 5th Cross Jayanagar, Mysore , Room No.4
77 Jayanagar -Balodyana English School, (New Building) West Wing English Medium , 5th Cross Jayanagar, Mysore, Room No.5
78 J.L.B. Road-Hard Wick High School (North Wing) J.L.B. Road, Room No-1., Mysore
79 J.L.B. Road-Hard Wick High School (North Wing) J.L.B. Road, Room No-2., Mysore
80 J.L.B. Road-Hard Wick High School,(South Wing) J.L.B. Road Room No-3, Mysore
81 Krishnamurthy Puram-Chescom(Mysore City Corporation Zonal Office,Chamaraja Mohalla. ) Ballal Circle, Mysore Krishnamurthy Puram, Mysore Room No.1
82 Krishnamurthy Puram-Govt. Higher Primary Mixed School, Veena Hindi Vidyalaya, 6th Cross Krishnamurthy Puram, Mysore, Room No.1
83 Krishnamurthy Puram-Govt. Higher Primary Mixed School, Veena Hindi Vidyalaya, 6th Cross Krishnamurthy Puram, Mysore , Room No.2
84 Krishnamurthy Puram-Vanitha Sadana Girls High School, 7th Cross, Krishnamurthy Puram, Mysore Room No.1
85 Jayanagar-Kaushika Sankethi Sangha Sankethi Hostel (Reading Room Centre Part) Left. Krishna Devaraya Road, Jayanagar, Mysore Room No.1
86 Jayanagar-Kaushika Sankethi Sangha Sankethi Hostel, Room No.2, Krishna Devaraya Road, Jayanagar, Mysore
87 Jayanagar-Kaushika Sankethi Sangha Sankethi Hostel, Room No. 3, Krishna Devaraya Road, Jayanagar, Mysore
88 Jayanagar-Royal English School, Nursery, Higher, Primary School, Room No.1 , 4th & 5th Main Road, Middle Jayanagar, Mysore
89 Jayanagar-Govt. Higher, Primary School, Room No.1, 18th Cross,Near Iskon Temple, Jayanagar, Mysore
90 Ashokapuram -Govt.Higher Primary School, 13th Cross, Dr. B R Ambedkar Road, Ashokapuram Dundamma Temple Road, Mysore, Room No.1
91 Ashokapuram -Govt.Higher Primary School, 13th Cross, Dr. B R Ambedkar Road, Ashokapuram Dundamma Temple Road, Mysore , Room No.2
92 Srirampura 2nd Stage-Mahaveera Vidya Mandira, Room No.1, Srirampura 2nd Stage, Mysore
93 Srirampura 2nd Stage-Mahaveera Vidya Mandira, Room No.2, Srirampura 2nd Stage, Mysore
94 Srirampura 2nd Stage-Mahaveera Vidya Mandira, Room No.3, Srirampura 2nd Stage, Mysore
95 Srirampura 2nd Stage-Mahaveera Vidya Mandira, Room No.4, Srirampura 2nd Stage, Mysore
96 Srirampura 2nd Stage-Srimathi Putta Thayamma (Aidded) High School, Srirampura 3rd Stage, Room No-1
97 Srirampura 2nd Stage-Srimathi Putta Thayamma (Aidded) High School, Srirampura 3rd Stage, Room No-2
98 Srirampura 2nd Stage-Srimathi Putta Thayamma (Aidded) High School, Srirampura 3rd Stage, Room No-3
99 Srirampura 2nd Stage-Srimathi Putta Thayamma (Aidded) High School, Srirampura 3rd Stage, Room No-4
100 Srirampura 2nd Stage-Srimathi Putta Thayamma (Aidded) High School, Srirampura 3rd Stage, Room No-5
101 Shivapura-Govt., Lower & Higher Primary School, Shivapura, Mysore Room No. 1
102 Shivapura-Chaithra High School And PU College , shivapura Mysuru Room No.1
103 Ashokapuram -Govt.Higher Primary School, 13th Cross, Dr. B R Ambedkar Road, Ashokapuram Dundamma Temple Road, Mysore, Room No.3
104 Manandavadi Road-National Institute of Engineering College, Manandavadi Road, Mysore, Room No. 1
105 Railway Workshop Colony-Alpha National Montessori School Manandawadi Road, Mysore South, Mysore Room No. 1
106 Railway Workshop Colony-Alpha National Montessori School , #9, Manandawadi Road, Mysore South, Mysore Room No.2
107 Railway Workshop Colony-Alpha National Montessori School , #9, Manandawadi Road, Mysore South, Mysore Room No.3
108 Industrial Suburb-St. Thomas Convent, North Wing 1st Stage Industrial Suburb, Mysore Room No-1
109 Industrial Suburb-St. Thomas Convent, North Wing 1st Stage Industrial Suburb, Mysore Room No-2
110 Industrial Suburb-St. Thomas Convent, South Wing 1st Stage Industrial Suburb, Room No-3, Mysore
111 Manandavadi Road-National Institute of Engineering College, Room No.2, Manandavadi Road, Mysore
112 Manandavadi Road-National Institute of Engineering College, Room No. 3 Manandavadi Road, Mysore
113 Manandavadi Road-St. Reeta Higher Primary School, East Wing, Room No.1 Manandavadi Road, Mysore
114 Manandavadi Road-St. Reeta Higher Primary School, East Wing, Room No.2 Manandavadi Road, Mysore
115 Manandavadi Road-St. Reeta Higher Primary School, East Wing, Room No. 3 Manandavadi Road, Mysore
116 Vidyranyapuram-Vokkaligara Hostel, (Main Building) Left Side 2nd Main Road, Vidyranyapuram, Mysore Room No.1
117 Vidyranyapuram-Vokkaligara Hostel, (Main Building) Right Side.2nd Main Road, Vidyranyapuram, Mysore Room No.2
118 Vidyranyapuram-Vokkaligara Hostel. Kalyana Mantapa. (South) 2nd Main Road. Vidyaranyapuram, Mysore Room No.3
119 Kuvempunagar -Kuvempu Vidyavardaka High School, Kamakshi Hospital Road,

Room No -3, Mysore

120 Ashokapuram-Govt. Model Higher Primary School, (Right) Room No-1 Ashokapuram, Mysore
121 Ashokapuram-Govt. Model Higher Primary School, (Right) Room No-2 Ashokapuram, Mysore
122 Ashokapuram-Govt. Model Higher Primary School, (Left) Room No-3, Ashokapuram, Mysore
123 Ashokapuram-Govt. Model Higher Primary School, (Left) Room No -4, Ashokapuram, Mysore
124 Krishnamurthy Puram-Sharada Vilas College Ramaiah Road, Krishnamurthy Puram, Mysore Room No.1
125 Lakshmipuram-Gopalaswamy Shishuvihar West Wing, Room No-1 Nanjumalige Main Building, (Lakshmipuram), Mysore
126 Lakshmipuram-Gopalaswamy Shishuvihar East Wing, Room No-2, Nanjumalige Main Building, (Lakshmipuram), Mysore
127 Lakshmipuram-J.S.S High School, Room No. 1, Lakshmipuram, Mysore
128 Lakshmipuram-J.S.S High School, Room No. 2, Lakshmipuram, Mysore
129 Vanivilasa Road-Hindi Prachara Sabha, Vani Vilas Road, South Wing, Mysore Room No 1
130 Chamaraja Double Road-Govt. Higher Primary Boys School ,N M K Balabodini Chamaraja Double Road, Room No. 1, Mysore
131 Chamaraja Double Road-Govt. Higher Primary Boys School ,N M K Balabodini Chamaraja Double Road, Room No. 2, Mysore
132 B.B. Laya-Jayalakshmi Vilasa Arya Balika Patashala, Room No.1 B.B. Laya Road, B.B. Laya, Mysore
133 Chamaraja Double Road-Sree Krishna Lalithakala Mandira, Thayagaraja Road, Mysore Room no 1
134 Chamaraja Double Road-Government Urdu Higher Primay Boys School, Krishnaraja Mohalla, Chamaraja Double Road, Mysore Room No 1
135 Chamaraja Double Road-Amble Annaiah Pandits Government Higher Primary Girls School, Chamaraja Double Road, Mysore Room No 1
136 New Sayaji Rao Road -D. Banaumaiah Arts & Commerce College, New Sayaji Rao Road North Wing, Mysore Room NO 1
137 New Sayaji Rao Road -D. Banaumaiah Arts & Commerce College, New Sayaji Rao Road North Wing, Mysore ROOM no 2
138 New Sayaji Rao Road -Maharaja Sanskrit Patashala, (Yogasana Room) New Sayyaji Rao Road, Mysore ROOM NO.1
139 New Sayaji Rao Road -Maharaja Sanskrit Patashala, (Yogasana Room) New Sayyaji Rao Road, Mysore ROOM NO 2
140 New Sayaji Rao Road -Maharaja Sanskrit Patashala, (Veda and Agama Room) New Sayyaji Rao Road, Mysore ROOM NO 3
141 New Sayaji Rao Road -Maharaja Sanskrit Patashala, (Veda and Agama Room) New Sayyaji Rao Road, Mysore ROOM NO 4
142 Thyagaraja Road-Akkana Balaga Higher Primary School, Thyagaraja 5th Cross.Room No-1, Mysore
143 Thyagaraja Road-Akkana Balaga Higher Primary School, Thyagaraja 5th Cross.Room No-2, Mysore
144 B.B. Laya -Jayalakshmi Vilasa Arya Balika School, Patashala, RoomNo.2 B.B. Laya Road, North Wing,Mysore
145 Basaveshwara Road -Mysore City Corporation Office Building Inside Ayurvedic Hospital, 3rd Cross Basaveshwara Road, K.R.Mohalla.Room No-1, Mysore
146 Basaveshwara Road -Mysore City Corporation Office Building Inside Ayurvedic Hospital 3rd Cross Basaveshwara Road, K.R.Mohalla.Room No-2, Mysore
147 Gadi Chowka -Govt.Bifurcated Higher Primary School, North Wing) Front of Gadi Chowka, K.R.Mohalla Room No-1, Mysore
148 Gadi Chowka -Govt. Bifurcated Higher Primary School, South Wing, Front of Gadi Chowka Madhvachar Road, K.R. Mohalla.Room No-2, Mysore
149 Gadi Chowka -Govt. Bifurcated Higher Primary School, South Wing, Front of Gadi Chowka Madhvachar Road, K.R. Mohalla.Room No-3, Mysore
150 Gadi Chowka -Govt.Mixed Higher Primary School, Gadi Chowka Opp. North Side, K.R. Mohalla, Mysore ROOM NO 1
151 J L B Road-Aramane Padmaraja Pandithara Jaina Bramhanara Vidyarthi Nilaya. Lakshmipuram J L B Road, Room No-1, Mysore
152 J L B Road-Aramane Padmaraja Pandithara Jaina Bramhanara Vidyarthi Nilaya. Lakshmipuram JLB Road, Room No-2, Mysore
153 Chamundipuram -Rajarajeshwari Nursery & Primary School , Room No-1, Chamundi Puram 2nd Main Road., Mysore
154 Chamundipuram -Rajarajeshwari Nursery & Primary School , Chamundi Puram 2nd Main Road., Mysore Room No-2
155 Chamundipuram -Govt.Higher Primary School, Room No1, V.M.V Balabodini New Building (Old Building Backside) Chamundipuram, Mysore
156 Chamundipuram -Govt.Higher Primary School, Room No 2, V.M.V Balabodini New Building (Old Building Backside) Chamundipuram, Mysore
157 Manandavadi Road-Office of General Manager, Silk Factory Manandavadi Road, Mysore ROOM NO 1
158 Chamundipuram-Govt.Higher Primary School, Room No.3, V.M.V Balabodini Chamundipuram, Mysore
159 Chamundipuram-Govt.Higher Primary School, V.M.V Balabodini Chamundipuram, Mysore ROOM NO 4
160 Vidyaranyapuram -Vani Vidya Mandira, Nursery & Higher Primary School. Kannada Medium, Vidyaranyapuram 5th Cross. 2nd Main Road, Sarvajanika Hostel Road, Mysore ROOM NO 1
161 Vidyaranyapuram -Sarvajanika High School, Room No. 1 Vidyaranyapuram, West Side, Mysore
162 Vidyaranyapuram -Sarvajanika High School, Room No. 2 Vidyaranyapuram, West Side, Mysore
163 Vidyaranyapuram -Sarvajanika High School, Room No. 3 Vidyaranyapuram, West side, Mysore
164 Vidyaranyapuram -Institute of Education Higher Primary School,4th Main , 8th Cross, Vidyaranyapuram, Mysore, Room No.1
165 Vidyaranyapuram -Institute of Education Higher Primary School,4th Main , 8th Cross, Vidyaranyapuram, Mysore, Room No.2
166 Vidyaranyapuram -Vani Vidya Mandira Higher Primary School Vidyaranyapuram, 2nd Main 5th Cross, Mysore, Room No.1
167 Vidyaranyapuram -Vani Vidya Mandira Higher Primary School Vidyaranyapuram, 2nd Main 5th Cross, Mysore, Room No.2
168 Vidyaranyapuram -Govt. Mixed Primay School, 7th Main Road, 3rd Cross, Hosa Ittegegudu, Vidyaranyapuram, Mysore ROOM NO 1
169 Vidyaranyapuram -Nalanda English Medium Higher Primary School, Room No.1 2nd Main Road, 1st Cross, Vidyaranyapuram, Mysore
170 Vidyaranyapuram -Nalanda English Medium Higher Primary School, 2nd Main Road, 1st Cross, Vidyaranyapuram, Mysore, Room No.2
171 Vidyaranyapuram -Nalanda English Medium Higher Primary School, Room No.3, 2nd Main Road, 1st Cross, Vidyaranyapuram
172 Vidyaranyapuram -Nalanda English Medium Higher Primary School, Room No.4, 2nd Main Road, 1st Cross, Vidyaranyapuram, Mysore
173 Lakshmipuram-Government Madari Higher Primary School, K.R.Balika North Part, New Building. Lakshmipuram, Mysore ROOM NO 1
174 Lakshmipuram-Government Boys Higher Primary School, North Wing 7th Cross (North Part) Lakshmipuram J.L.B.Road, Mysore ROOM NO 1
175 Lakshmipuram-Government Boys Higher Primary School Middle Wing Lakshmipuram, J.L.B.Road, Mysore ROOM NO 2
176 Lakshmipuram-Government Boys Higher Primary School, South Wing Lakshmipuram, J.L.B.Road, ROOM NO 3
177 Lakshmipuram-Gopalaswamy Shishuvihar Room No. 1 , Lakshimipuram, East Side, Mysore
178 Lakshmipuram-Gopalaswamy Shishuvihar Room No. 2, Lakshimipuram, East Side, Mysore
179 Shankar Mutt Road -Srikantha Mahila Vidyalaya New Building,Room No.1. Shankara Mutt Cross, Chavadi Street, Mysore
180 Shankar Mutt Road -Srikantha Mahila Vidyalaya New Building,Room No.2. Shankara Mutt Cross, Chavadi Street, Mysore
181 Shankar Mutt Road -Srikanth Mahila Vidyalaya New Building Room No.3. Shankara Mutt Road, Chavadi Street, Mysore
182 Shankar Mutt Road -Srikantha Girls High School,Chavadi Road, Shankara Mutta Road New Building, Mysore. ROOM NO 1
183 Shankar Mutt Road -Srikantha Girls High School,Chavadi Road, Shankara Mutt Road New Building, Mysore.ROOM NO 2
184 Shankar Mutt Road -Srikantha Girls High School,Chavadi Road, Shankara Mutt Road New Building, Mysore.ROOM NO 3
185 B.B. Garden-Krishnaraja Govt. Higher Primary School.(North Wing) B.B. Garden, Room No-1, Mysore
186 B.B. Garden-Krishnaraja Govt. Higher Primary School. (South Wing) B.B. Garden , Room No2, Mysore
187 Ramanuja Road-Sri Sharada Vidyamandira and Shishu Vihara and Mixed Primary School (South wing) Room No.1 , Ramanuja Road, Mysore
188 Ramanuja Road-Seethasadhana, Lower Primary School, 9th Cross, Ramanuja Road Room No-1, Mysore
189 Ramanuja Road-Seethasadhana, Lower Primary School, 9th Cross, Ramanuja Road Room No-2 Mysore
190 Ramanuja Road-Seethasadhana, Lower Primary School, 9th Cross, Ramanuja Road Room No-3 Mysore
191 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School English Medium Room No.1 Ramanuja Road, Mysore
192 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School English Medium Ramanuja Road, Mysore Room No.2
193 Chamundipuram-Govt.Higher Primary School, Room No.4 V.M.V Balabodini New Building, ( Back of Old Building) Chamundi Puram, Mysore
194 Chamundipuram-Raja Rajeshwari Nursery and Primary School, Room No.2, (South Right Wing) Chamundipuram 2nd Main, Mysore
195 J L B Road-Vishwa Bharathi Sanskrit Patashala, Main Building. Lakshmipuram J L B Road, Mysore ROOM NO 1
196 J L B Road-Vishwa Bharathi Sanskrit Patashala, Main Building. Lakshmipuram J L B Road, Mysore ROOM NO 2
197 Sewage Farm Road -Govt. Higher Primary School, (North Wing), Room No.1 Sewage Farm Road, Corporation Building, Mysore
198 Sewage Farm Road -Govt. Higher Primary School, (North Wing), Room No.2 Sewage Farm Road, Corporation Building, Mysore
199 Sewage Farm Road -Govt. Higher Primary School, (North Wing), Room No.3 Sewage Farm Road, Corporation Building, Mysore
200 Sewage Farm Road-Govt. Higher Primary School, (North Wing), Room No.4 Corporation Building Sewage Farm Road, Mysore
201 Sewage Farm Road -Govt. Higher Primary School, (North Wing),Corporation Building Sewage Farm Road, Mysore Room No.5
202 Sewage Farm Road -Govt. Higher Primary School, (North Wing), Corporation Building Sewage Farm Road, Mysore Room No.6
203 Sewage Farm Road-Superintendent Office Sewage Farm Corporation Building Sewage Farm Road, Mysore ROOM NO 1
204 J P Nagar-DAV Public School Industrial Suberb Vishweshwara Nagara ROOM NO 1
205 J P Nagar-DAV Public School Industrial Suberb Vishweshwara Nagara ROOM NO 2
206 J P Nagar-Puttaswamy Memorial School, (Right side) Room No.1 J.P.Nagar, Mysore
207 J P Nagar-Puttaswamy Memorial School,(Right side) Room No 2 J.P.Nagara, Mysore
208 J P Nagar-Government Lower Primary School, Room No.-1, Janatha Layout, 6th Cross, Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore
209 J P Nagar-Government Lower Primary School, Room No.-2, Janatha Layout, 6th Cross, Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore
210 Devaiahna Hundi-New Government Higher Primary School, New Building (Eastern side) Room No.1 Devaiahna Hundi, Mysore
211 Devaiahna Hundi-New Government Higher Primary School, New Building (Eastern side) Room No.2 Devaiahna Hundi, Mysore
212 Devaiahna Hundi-New Government Higher Primary School, New Building (Eastern side) Room No.3 Devaiahna Hundi, Mysore
213 Devaiahna Hundi-New Government Higher Primary School, New Building (Eastern side) Room No.4 Devaiahna Hundi, Mysore
214 Devaiahna Hundi-Vijaya Institute of Management College B.B.M, B.Com, Room No.1 Srirampura 2nd Stage, Devaiahna Hundi, Mysore
215 Devaiahna Hundi-Vijaya Institute of Management College B.B.M, B.Com, Room No.2 Srirampura 2nd Stage, Devaiahna Hundi, Mysore
216 Devaiahna Hundi-Vijaya Institute of Management College B.B.M, B.Com, Room No.3 Srirampura 2nd Stage, Devaiahna Hundi, Mysore
217 J P Nagar-Government Lower Primary School, Room No.3 Janatha Layout, 6th Cross, Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore
218 J P Nagar-Government Urdu Higher Primary School, New Building,Muslim Block, Muslim Block Western Side Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore, Room No.1
219 J P Nagar-Government Urdu Higher Primary School, New Building, Muslim Block, Muslim Block Western Side Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore,Room No.2
220 J P Nagar-Government Urdu Higher Primary School, New Building, Muslim Block, Muslim Block Western Side Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore, Room No.3
221 J P Nagar-Government Urdu Higher Primary School, New Building, Muslim Block, Muslim Block Western Side Nachanahally Palya J P Nagar, Mysore, Room No.4
222 J P Nagar-JSS High School, Nachanahally Palya, J P Nagar, Mysore, Room No.1
223 J P Nagar-JSS High School, Nachanahally Palya, J P Nagar, Mysore, Room No.2
224 J P Nagar-JSS High School, Nachanahally Palya, J P Nagar, Mysore, Room No. 3
225 J P Nagar-JSS Central School, (Western side Room No.1) J P Nagar, Mysore
226 J P Nagar-JSS Central School, (Western side Room No. 2 ) J P Nagar , Mysore
227 J P Nagar-JSS Central School, (Western side Room No 3) J P Nagar, Mysore
228 J P Nagar-JSS Central School, (Western side Room No. 4) J P Nagar, Mysore
229 J P Nagar-JSS Central School, (Western side Room No. 5) J P Nagar, Mysore
230 J P Nagar-JSS High School, Nachanahally Palya, J P Nagar, Mysore, Room No 4
231 J P Nagar-JSS High School, Nachanahally Palya, J P Nagar, Mysore, Room No.5
232 J P Nagar-JSS High School, Nachanahally Palya, J P Nagar, Mysore, Room No.6
233 Lakshmipuram-Life Insurance Corporation of India, Branch Office Room No.1 (Left Wing) Lakshmipuram, Mysore.
234 Lakshmipuram-Life Insurance Corporation of India, Branch Office Room No.2 (Left Wing) Lakshmipuram, Mysore.
235 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School English Medium Room No.1 Ramanuja Road, Mysore
236 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School English Medium Room No.2, Ramanuja Road, Mysore
237 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School Kannada Medium, Room No.3 (Old Building) Ramanuja Road, Mysore
238 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School Kannada Medium, Room No.4 (Old Building) Ramanuja Road, Mysore
239 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School Kannada Medium, Room No.5 (Old Building) Ramanuja Road, Mysore
240 Ramanuja Road-St. Mary’s Higher Primary School English Medium Room No.4 Ramanuja Road, Mysore
241 Ooty Road-J.S.S.Arts, Commerce & Science College,Room No.1 Ooty Road Mysore
242 Gowrishankara Nagar -Sri Gowri Shankara High School, Room No.1 Gowri Shankara Nagar Ooty Road Mysore
243 Gowrishankara Nagar -Sri Gowri Shankara High School, Room No.2 Gowri Shankara Nagar Ooty Road Mysore
244 Ittigegud-Savithri Convent Tank Band Road Room No. 1 Ittigegud, Mysore
245 Ittigegud-Savithri Convent Tank Band Road Right Wing Room No.2 Ittigegud, Mysore
246 Ittigegud-Govt. Lower Primary School Indiranagar Corporation School Building, Room No.1 Manasara Road, Indira Nagar, Ittegegud, Mysore
247 Ittigegud-Govt. Lower Primary School Indiranagar Corporation School Building, Room No.2 Manasara Road, Indira Nagar, Ittegegud, Mysore
248 Ittigegud-Govt. Lower Primary School Indiranagar Corporation School Building, Room No.3 Manasara Road, Indira Nagar, Ittegegud, Mysore
249 Nazarbad -C.T.I. B’Ed College Vasantha Mahal, Mysore, Room No.1
250 Nazarbad -Vanivilas Urs Girls High School, Room No. 1 Nazarbad, Mysore
251 Siddartha Nagar-C.I.T.B Chowltry Room No. 1 Karanjikere Extn.Siddartha Nagar, Mysore
252 Siddartha Nagar-C.I.T.B Chowltry (South) Right Room No. 2 Karanjikere Extn.Siddartha Nagar, Mysore
253 Siddartha Nagar-JSS Public School Room No. 1 Siddartha Nagar, Mysore, Room No.1
254 Siddartha Nagar-JSS Public School Room No. 2 Siddartha Nagar, Mysore
255 Siddartha Nagar-J.S.S. Public School Room No.3 Siddartha Nagar, Mysore
256 Ittigegud-Savithri Convent, Ittigegud, Room No 3, Mysore
257 KARP Quarters-Govt. Primary School KARP,(Police Quarters,) Room No.1, Mysore
258 KARP Quarters -Govt. Primary School KARP,(Police Quarters,) Room No.2, Mysore
259 KARP -Govt. Primary School KARP,(Police Quarters,) Room No.3, Mysore
260 KARP -Govt. Primary School KARP,(Police Quarters,) Room No.4, Mysore
261 KARP -Govt. Primary School KARP,(Police Quarters,) Mysore, Room No.5
262 Kurubara Halli-Govt. Higher Primary School Bodyguard Line, (Kurubara Halli) Room No.1, Mysore
263 Kurubara Halli-Govt. Higher Primary School Bodyguard Line, (Kurubara Halli) Room No.2, Mysore
264 Kurubara Halli-Govt. Higher Primary School Bodyguard Line, (Kurubara Halli) Mysore, Room No.3,
265 Siddartha Nagar-Terisian Convent, Sanmarga Siddhartha Layout, Mysuru, Room No.1
266 Siddartha Nagar-J.S.S. Public School Vinaya Marga, Siddartha Nagar, Mysore Room No.4
267 Alanahally Layout-Viveka Vidyalaya, Milk Dairy Training Centre Quarters Opposite Room No-1, Mysore
268 Alanahally Layout-Viveka Vidyalaya, Milk Dairy Training Centre Quarters Opposite Room No-2, Mysore
269 Alanahally Layout-Viveka Vidyalaya, Milk Dairy Training Centre Quarters Opposite Room No-3, Mysore
270 Alanahally Layout-Viveka Vidyalaya, Milk Dairy Training Centre Quarters Opposite Mysore, Room No-4