ಮುಕ್ತಾಯ

218 – ನರಸಿಂಹರಾಜ

218 – ನರಸಿಂಹರಾಜ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 Bannimantap-K.S.R.T.C Guest House, Bannimantap
2 Haleem Nagara-Govt Urdu Primary School (Leftside) Haleem Nagar Room No.1 Mysuru
3 Haleem Nagara-Govt. Urdu Primary School Right side Room No. 2 Haleem nagar, Mysuru
4 Bannimantap-Govt Kannada Lower Primary School, Hudco Layout, Bannimantap Room No-1
5 Bannimantap-Govt Kannada Lower Primary School, Hudco Layout, Bannimantap Room No-2
6 Bannimantap-Al-Kabeer School, Shivarathreeshwara Nagar, Room No.1, Bannimantap, Mysuru.
7 Bannimantap-Al-Kabeer School, Shivarathreeshwara Nagar, Room No.3 Bannimantap, Mysuru.
8 Bannimantap-Al-Kabeer School, Shivarathreeshwara Nagar, Room No.2 Bannimantap, Mysuru.
9 Bannimantap-Al-Kabeer School, Shivarathreeshwara Nagar, Room No.4 Bannimantapa, Mysuru.
10 Bannimantap-Al-Kabeer School, Shivarathreeshwara Nagar, Room No.5 Bannimantapa, Mysuru.
11 Bannimantap-J.S.S. Ayurvedic Medical College, (Right Side), Library Building, Principal Room, Mysuru
12 Bannimantap-J.S.S. Ayurvedic Medical College (Right Side), Principal Room NO. 1, Mysuru
13 Bannimantap-J.S.S. Medical College (Rightside) Tutorial Principal Room, 2, Mysuru
14 Bannimantap-J.S.S. Medical College, (Right Side), Principal Room No. 3, Mysuru
15 Bannimantap-Jilla Javaharalal Balabhavan,(Leftside),Bannimatap, Mysuru.
16 Bannimantap-Jilla Javaharlal Balabhavan,(Right Side) Bannimantap, Mysuru.
17 Bannimantap-St Joseph Higher Primary and High School, Room-1 Opp KSRTC Administrative Building, Nelson Mandela Road, Bannimantapa, Mysuru.
18 Bannimantap-St Joseph Higher Primary and High School, Room no 2 Opp KSRTC Administrative Building, Nelson Mandela Road, Bannimantapa, Mysuru.
19 B.T.Mill Road-Govt Urdu Boys Lower Primary School, Room no 1,New Idga Corporation Building , B.T.Mill Road, Mysuru.
20 B.T.Mill Road-Govt Urdu Girls Lower Primary School, Room no 2 New Edga Corporation Building , B.T.Mill Road, Mysuru.
21 B.T.Mill Road-MCC Samudaya Bhavana B.T.Mill Road(Govt Urdu Boys Lower Primary School Building) New Edga Room No1
22 B.T.Mill Road-MCC Samudaya Bhavan. B.T. Mill Road, Govt Urdu Boys Lower Primary School Building 2nd Ediga. Room No. 2, Mysuru
23 B.N.Road-Industrial Training Institute ITI Reading Room,1 Bademakhan B.N. Road, Mysuru
24 B.N.Road-Industrial Training Institute ITI Reading Room-2, Bademakhan B.N. Road, Mysuru
25 B.N.Road-Govt Urdu Higher Primary School ROOM-1 Badamakan Mysuru-570007
26 B.N.Road-Govt Urdu Higher Primary School ROOM-2 Badamakan Mysuru-570008
27 Bade Makan-Industrial Training Educational Institute Back Side Room 3 Bademakhan, Mysuru
28 Bannimantap-St. Philomena’s College Auditorium Hall North Side Bangalore-Mysuru Road, Room No. 1, Bannimantap, Mysuru
29 Bannimantap-St. Philomena’s College Auditorium Hall South Side Bangalore-Mysuru Road, Room No. 2, Bannimantap, Mysuru
30 Rajendra Nagara-Govt. Model Higher Primary School, (left side) (Corporation building Room No.1) Rajendranagar, Mysuru
31 Rajendra Nagara-Labour Welfare Centre, Left side Room,1 Rajendranagar,Mysuru
32 Rajendra Nagara Belavatha Badavane-Institute of Education High School Building Room No. 1 Rajendranagar Belavatha Extn, Mysuru
33 Rajendra Nagara Belavatha Badavane-Institute of Education High School Building Room No. 2 Rajendranagar Belavatha Extn, Mysuru
34 Rajendra Nagara Belavatha Badavane-Institute of Education High School Building, Room No. 3, Belavatta Extn., Mysuru
35 Rajendra Nagara Belavatha Badavane-Institute of Education High School Building, Room No. 4 Belavatta Extn., Mysuru
36 R.S.Naidu Nagar-BTL Composite PU College ROOM-1 Kesare 2nd Stage
37 R.S.Naidu Nagar-BTL Composite PU College ROOM 2Kesare 2nd Stage
38 R.S.Naidu Nagar-Institute Of Education High School Building Room No 5, Rajendranagar, Belavatta Extension, Mysuru.
39 R.S.Naidu Nagar-Saint Alfon’s Education Society, ROOM -1 R.S.Naidu Nagara, LIG-1,
40 R.S.Naidu Nagar-Saint Alfon’s Education Society,ROOM-2 R.S.Naidu Nagara, LIG-1,
41 R S Naidu Nagar -BTL Samuktha Padavi Purva CollegeROOM-3 R S Naidu Nagar Main Road Mysuru
42 R S Naidu Nagar -BTL Samuktha Padavi Purva CollegeROOM-4 R S Naidu Nagar Main Road Mysuru
43 R S Naidu Nagar -BTL Samuktha Padavi Purva CollegeROOM-5 R S Naidu Nagar Main Road Mysuru
44 R S Naidu Nagar -BTL Samuktha Padavi Purva CollegeROOM-6 R S Naidu Nagar Main Road Mysuru
45 Rajendra Nagar-Community Building (Corporation building) Kurimandi Side Slaughter House, Backside Building Room No. 1 Rajendranagar, Mysuru
46 Rajendra Nagar-Community Building (Corporation building) Kurimandi Side Slaughter House, Backside Building Room No.2, Rajendranagar, Mysuru
47 Rajendra Nagara-Gnana Gangothri English School Rajendranagar, Mysuru R.No.1
48 Kesare-Govt.Urdu Higher Primary School ,Room No-1,Kesare 2nd Stage,Mysuru
49 Kesare-Govt.Urdu Higher Primary School ,Room No-2,Kesare 2nd Stage,Mysuru
50 Kesare-Govt. Urdu Higher Primary School ,Room No-3,Kesare2nd Stage,Mysuru.
51 Nagunalli Road-Gnanagangothri English Medium Rajendra Nagar, Kesare, Mysuru
52 Rajendra Nagara-Govt. Model Higher Primary School, (Corporation Building Room No.1) Rajendranagar, Mysuru
53 Rajendra Nagara-Govt. Model Higher Primary School, (Corporation Building Room No.2) Rajendranagar, Mysuru
54 Rajendra Nagara-Govt. Model Higher Primary School, (Corporation Building Room No.3) Rajendranagar, Mysuru
55 Rajendra Nagara-Kaniyarara Seva Samaj Sri Venkateshwara Vidyarthi Nilaya room 1 Kaniyara Ramamandira Road.
56 Rajendra Nagara-Kaniyarara Seva Samaj Sri Venkateshwara Vidyarthi Nilaya room 2 Kaniyara Ramamandira Road.
57 Rajendra Nagara-Adarsha Vidhyarthi Nilaya Room No-1 Rajendranagar 1st Main Road, Mysuru
58 Rajendra Nagara-Adarsha Vidhyarthi Nilaya Room No-2 Rajendranagar 1st Main Road, Mysuru
59 Rajendra Nagara-Adarsha Vidhyarthi Nilaya Room No-3 Rajendranagar 1st Main Road, Mysuru
60 Rajendra Nagara -Adarsha Vidhyarthi Nilaya Room No-4 Rajendranagar 1st Main Road, Mysuru
61 Rajendra Nagara Circle-Adarsha Vidhyarthi Nilaya Room No 5 Rajendranagar 1st Main Road, Mysuru
62 Rajendra Nagara Circle-Fathima Kids Nursery And Primary School ROOM-1, Rajendra Nagar, Mysuru
63 Rajendra Nagara Circle-Fathima Kids Nursery And Primary School ROOM-2, Rajendra Nagar, Mysuru
64 Rajendra Nagara Circle-Paras Mal Jain Nursery Primary & High School Rajendranagar Circle Room.No.2, Mysuru
65 Bademakhan-Mesco Industrial Institute, Room No-1 Bademakhan B.N. Road, Mysuru
66 Bademakhan-Mesco Industrial Training Institute, Room No.2 Bademakhan N.R. Mohalla, Mysuru
67 Bademakhan-Mesco Industrial Training Institute, Room No.3 Bademakhan N.R. Mohalla, Mysuru
68 Bademakhan-Mesco Industrial Training Institute, Room No.4 Bademakhan N.R. Mohalla, Mysuru
69 Bademakhan-Mesco Industrial Training Institute, Room No.5 Bademakhan N.R. Mohalla, Mysuru
70 Karunapura-Nursery & Higher Primary School Aided Institution Karunapura Church of South India, ROOM 1 Mysuru
71 Lashkar Mohala-Mysuru City Corporation Zonal Sub Office Lashkar Mohalla, Room No-1, Mysuru
72 Lashkar Mohala-Mysuru City Corporation Zonal Sub Office Lashkar Mohalla, Room No-2, Mysuru
73 B.N.Road-Govt. Higher Primary School (Gumchi) B.N. Road, Mysuru R.No.1
74 Loord Nagar-Good Shepherd’s Convent School Loordnagar Main Road, Mysuru
75 Lashkar Mohala-St. Philomina Kannada Lower Primary School Church Compound Room No-1 Mohamed Sait Block B.N. Road Lashkar Mohalla, Mysuru
76 B.N.Road-St. Philomina Kannada Lower Primary School Church Compound Room No-2 Lourd Nagar Mysuru
77 B.N.Road-St. Philomena’s English Primary School, St. Philomina Church Room No.1, Loordnagar, Mysuru
78 B.N.Road-St. Philomina High School Front Side Room No.1, B.N. Road, Golandas Road, Mysuru
79 B.N.Road-St. Philomina High School Front Side Room No.2, B.N. Road, Golandas Road, Mysuru
80 B.N.Road-St. Philomina High School, Room No.3, B.N. Road, Mohammed Sait Block, Mysuru
81 B.N.Road-St. Philomina High School Middle Portion Room No.3 Karunapura Church, B N Road Mysuru
82 Lashkar Mohala-Farooquia Model Urdu Higher Primary School Room No 1 Mohamed Sait Block B.N. Road Lashkar Mohalla, Mysuru
83 Gandhi nagara-Siddhartha Residential High School, Room No. 1 Gandhinagar A.J. Block, Mysuru
84 Gandhi nagara-Siddhartha Residential High School, Room No. 2 Gandhinagar A.J. Block, Mysuru
85 Gandhi nagara-Siddhartha Residential High School, Room No. 3 A. J. Block Gandhinagar, Mysuru
86 Gandhi nagara-Govt. Higher Primary School Room No1 New Jalapuri Gandhinagar, Mysuru
87 Gandhi nagara-Govt. Higher Primary School Room No2 New Jalapuri Gandhinagar
88 Old Jalapuri-Govt. Urdu Higher, Primary School, (Corporation Building) Room No. 1 Old Jalapuri, Mysuru
89 Old Jalapuri-Govt. Urdu Higher, Primary School, (Corporation Building) Room No-2 Old Jalapuri, Mysuru
90 Old Jalapuri-Govt. Urdu Higher, Primary School, (Corporation Building) Room No. 3 Old Jalapuri, Mysuru
91 Old Jalapuri-Govt. Urdu Higher, Primary School, (Corporation Building) Room No. 4 Old Jalapuri, Mysuru
92 A. J. Block-Govt. Urdu Higher Primary Rabbani School, Corporation New Building, Room No.1 A.J. Block, Mysuru
93 A. J. Block-Govt. Urdu Higher Primary Rabbani School, Corporation New Building, Room No.2 A.J. Block, Mysuru
94 A. J. Block-Govt. Urdu Higher Primary Rabbani School, Corporation New Building, Room No-3 A. G. Block , N R Mohalla Mysuru
95 A. J. Block-Govt. Urdu Higher Primary Rabbani School, Corporation New Building) Room No-4 A. G. Block , N R Mohalla Mysuru
96 A. J. Block-Govt. Urdu Higher Primary Rabbani School, Corporation New Building) Room No-5 A. G. Block , N R Mohalla Mysuru
97 A.G. Block-Govt.Higher, (Kannada) Primary School, ROOM-1 (A.J. Block ), N R Mohalla Mysuru 3rd Infantry
98 Sathyanagara,-Govt. Urdu Higher Primary School, Sathya Nagar Udayagiri Road New Building Room No. 1 Mysuru
99 Sathyanagara,-Govt. Urdu Higher Primary School, Sathya Nagar Udayagiri Road New Building Room No. 2
100 Sathyanagara,-Govt. Urdu Higher Primary School, Sathya Nagar Udayagiri Road New Building Room No. 3 Mysuru.
101 N.R.Mohalla-St. Anne’s Convent High Room No. 1 Tank Bund Road, N.R.Mohalla, Mysuru
102 N.R.Mohalla-St. Anne’s Convent High Room No. 2 Tank Bund Road, N.R.Mohalla, Mysuru
103 N.R.Mohalla-St. Anne’s Convent High Room No. 3 Tank Road, N.R.Mohalla, Mysuru
104 N.R.Mohalla-St. Anne’s Convent High Room No. 4 Tank Bund Road, N.R.Mohalla, Mysuru
105 N.R.Mohalla-St. Anne’s Convent High Room No. 5 Tank Road, N.R.Mohalla, Mysuru
106 N.R.Mohalla-St. Anne’s Convent High Room No. 6 Tank Road, N.R.Mohalla, Mysuru
107 Rajendra Nagara Circle-Paras Mal Jain Nursery Primary & High School Rajendra Nagar Circle Room.No.2, Mysuru
108 Rajeevanagara-St.Peter’s Convent (Room No.1) 1st Stage, HUDCO, Layout, Rajiv Nagara, Mysuru
109 Rajeevanagara-St.Peter’s Convent (Room No.2) 1st Stage, HUDCO, Layout, Rajiv Nagara, Mysuru
110 Rajeevanagara-St.Peter’s Convent (Room No.3) 1st Stage, HUDCO, Layout, Rajiv Nagara, Mysuru
111 Rajeevanagara-Government urdu Higher Primary School,Second Stage Rajeevanagara, Mysuru Room No 1
112 Rajeevanagara-Government Urdu Higher Primary School,Second Stage Rajeevanagara, Mysuru Room No 2
113 Rajeevanagara-Government Urdu Higher Primary School,Second Stage Rajeevanagara, Mysuru Room No 3
114 Rajeevanagara-Government Urdu Higher Primary School,Second Stage Rajeevanagara, Mysuru Room No 4
115 Rajeevanagara-Andalas Nursery and Primary School, Main Road, (Room No.1) 2nd Stage, Rajeevanagara, Mysuru
116 Rajeevanagara-Andalas Nursery and Primary School, Main Road, (Room No.2) 2nd Stage, Rajeevanagara, Mysuru
117 Rajeevanagara-Andalas Nursery and Primary School, Main Road, (Room No. 3) 2nd Stage, Rajeevanagara, Mysuru
118 Rajeevanagara-Andalas Nursery and Primary School, Main Road, (Room No.4) 2nd Stage, Rajeevanagara, Mysuru
119 Rajeevanagara-Andalas Nursery and Primary School, Main Road, (Room No.5) 2nd Stage, Rajeevanagara, Mysuru
120 Udayagiri-Sri Mallikarjuna Swamy Composite Junior College, Room No.1 Udayagiri, Mysuru
121 Udayagiri-Sri Mallikarjuna Swamy Composite Junior College, Room No.2 Udayagiri, Mysuru
122 Udayagiri,-Sri Mallikarjuna Swamy Composite Junior College, Room No.3 Udayagiri, Mysuru
123 Udayagiri,-Sri Mallikarjuna Swamy Composite Junior College, Room No.4 Udayagiri, Mysuru
124 Udayagiri,-D Banumaiah Polytechnic CollegeRoom No 1 Udayagiri
125 Udayagiri,-D.Banumaiah`s Higher Primary School, Room No-2. Udayagiri, Mysuru
126 Udayagiri,-D.Banumaiah`s Higher Primary School, Room No-3. Udayagiri, Mysuru
127 Udayagiri,-D.Banumaiah`s Higher Primary School, Room No-4. Udayagiri, Mysuru
128 Udayagiri,-D.Banumaiah`s Higher Primary School, Room No-5. Udayagiri, Mysuru
129 Udayagiri,-D.Banumaiah`s Higher Primary School, Room No-6. Udayagiri, Mysuru
130 Udayagiri,-D.Banumaiah`s Nurery Lower Primary School, Room No-7 Udayagiri, Mysuru
131 Udayagiri,-Farooquia Teachers Training Institute (womens) Room No. 1 Udayagiri, Mysuru
132 Udayagiri,-Farooquia Teachers Training Institute (womens) Room No. 2 Udayagiri, Mysuru
133 Gandhinagar-Adijambava Higher Primary School Room No. 1 Gandhinagar, Mysuru
134 Gandhinagar-Adijambava Higher Primary School Room No. 2 Gandhinagar, Mysuru
135 Gandhinagar-Adijambava Higher Primary School Room No. 3 Gandhinagar, Mysuru
136 Gandhinagar-Adijambava Higher Primary School Room No.4 Gandhinagar, Mysuru
137 Gandhinagar-Adijambava Higher Primary School, Room No.5 .Gandhinagar, Mysuru
138 Gandhinagar-Adijambava Lower Primary School, Gandhinagar, Inside the Compound East side, Room No 6 Gandhinagar, Mysuru
139 Gandhinagar-Adijambava Lower Primary School, Gandhinagar, Inside the Compound East side, Room No 7 Gandhinagar, Mysuru
140 Gandhinagar-Sri Shivayogiswamy Composite Junior College. ROOM 1 Gandhinagar Mahadevapura Road, Mysuru
141 Gandhinagar-Women’s Welfare Centre Babu Jagajivan Ram Bhavan . ROOM 1 Shivayogi swamy Main Road, Gandhinagar, Mysuru
142 Jalapuri-Govt. Higher Primary School Civil Police, Quarters, Jalapuri, (H H M O I)Room No.1, Mysuru (Hhmoi)
143 Jalapuri-Govt. Higher Primary School Civil Police, Quarters, Jalapuri, (North Side)Room No.2, Mysuru
144 Jyothinagar-Govt. Lower Primary School Room No.1 P.K. Colony Jyothinagar, Mysuru (North Side)
145 Jyothinagar-Govt. Lower Primary School Room No.2 P.K. Colony Jyothinagar, Mysuru (North Side)
146 Jyothinagar-Govt. Lower Primary School Room No.3 P.K. Colony Jyothinagar, Mysuru (North Side)
147 Jyothinagar-Govt. Lower Primary School Room No.4 P.K. Colony Jyothinagar, Mysuru
148 Jyothinagar-Govt. Lower Primary School Room No.5 P.K. Colony Jyothinagar, Mysuru
149 Kyathamara Hally-New Community Hall Harijana Colony (Left Wing) ROOM 1 Kyathamaranahally, Mysuru
150 Gayathripuram II nd stage-St. Antoni Junior College ROOM 1 2nd Stage Gayathripuram, Mysuru
151 Kyathamara Hally-Government Higher primary School, City Corporation New Building, Room No-1 K.N.Pura Kyathamaranahally, Mysuru
152 Gayathripuram-Leads Kendriya Vidyalaya School R.No.1 2nd Stage Gayathripuram
153 Gayathripuram-St. Antoni P.U. College, 2nd Stage Room No. 1 Gayathripuram, Mysuru
154 Gayathripuram-St. Antoni P.U. College, 2nd Stage Room No. 2 Gayathripuram, Mysuru
155 Raghavendra Nagar,-Bhagyajyothi Higher Primary and High School, ROOM NO 1 Raghavendra Nagar, Mysuru
156 Raghavendra Nagar,-Bhagyajyothi High School, ROOM NO 2 Raghavendra Nagar, Mysuru
157 Raghavendra Nagar,-Bhagyajyothi High School, ROOM NO 3 Raghavendra Nagar, Mysuru
158 Kyathamara Hally-Govt Higher Primary School, Soligara Colony, Corporation New Bldg. Room No2 Soligara Colony K.N.pura Kythamaranahally, A K Colony, Mysuru
159 Kyathamara Hally-Govt Higher Primary School, Soligara Colony, Corporation New Bldg. Room No.3 Soligara Colony K.N.pura Kythamaranahally, A K Colony, Mysuru
160 Kyathamara Hally-Govt Higher Primary School, Soligara Colony, Corporation New Bldg. Room No.4 Soligara Colony K.N.pura Kythamaranahally, A K Colony, Mysuru
161 Kyathamarana hally-Govt Higher Primary School Room No. 4 Near A.K. Colony K.N.pura Kythamaranahally, Mysuru
162 Kyathamarana hally-Govt Higher Primary School Room No. 2 Nearest A.K. Colony Ettappa Temple K.N.pura Kythamaranahally, Mysuru
163 S.B.M. Colony Udayagiri-Vidya Shankara Education Trust Room. No.1 S.B.M. Colony Udayagiri, Mysuru
164 S.B.M. Colony Udayagiri-Vidya Shankara Education trust Room. No.2 S.B.M. Colony Udayagiri, Mysuru
165 Kyathamarana hally-Government Higher primary School, Kyathamaranahally Corporation New Building Near Huliyamma temple Room. No. 1, Mysuru
166 Kyathamarana hally-M.C.C Community Hall ROOM-1 Opposite Huliyamma temple. K.M. Halli, Mysuru
167 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe, K.N pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru (South Side Room No. 1)
168 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe, K.N pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru (South Side Room No. 2)
169 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe, K.N pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru (North Side Room No. 3)
170 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe, K.N pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru (North Side Room No. 4)
171 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe, K.N pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru Room No. 5
172 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe, K.N pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru (North Side Room No. 6)
173 Kyathamarana hally-Srikanteswara Vidya Samsthe K.N Pura Extn. Kyathamarana hally, Mysuru(North Side Room No.7) (ITI College)
174 Shanthinagar -Mayraj English Higher Primary School ROOM 1 Azeez Sait Double Road Opp. Tippu Function Hall, Mysuru
175 Shanthinagar -Mayraj English Higher Primary School ROOM 2 Azeez Sait Double Road Opp. Tippu Function Hall, Mysuru
176 Rajiv Nagar-St Poul Higher Primary School Room No.1, No. 29, Rajeevanagara, Behind Petrol Bunk, Rajeevnagara 1st stage, Mysuru.
177 Rajiv Nagar-St Poul Higher Primary School Room No.2, No. 29, Rajeevanagara, Behind Petrol Bunk, Rajeevnagara 1st stage, Mysuru.
178 Rajiv Nagar-St Poul Higher Primary School Room No.3, No. 29, Rajeevanagara, Behind Petrol Bunk, Rajeevnagara 1st stage, Mysuru.
179 Rajiv Nagar-St Poul Higher Primary School Room No.4, No. 29, Rajeevanagara, Behind Petrol Bunk, Rajeevnagara 1st stage, Mysuru.
180 Gousiyanagar-Govt. Kannada H.P.S., School, ROOM 1 ‘C’ Block 15th Cross, Gousiyanagar
181 Gousiyanagar-Govt. Kannada H.P.S., School, ROOM 2 ‘C’ Block 15th Cross, Gousiyanagar
182 Gousiyanagar-Govt. Kannada H.P.S., School, ROOM 3 ‘C’ Block 15th Cross, Gousiyanagar
183 Gousiyanagar-Govt. Kannada H.P.S., School, ROOM 4 ‘C’ Block 15th Cross, Gousiyanagar
184 Gousiyanagar-R.G.A, H.P.S. School Usmania Block, Gousiyanagar Mysuru Room No-1
185 Gousiyanagar-Hilal’s H.P.S & High School Pharam Colony, Gousiyanagar R.No.1
186 Gousiyanagar-Hilal’s H.P.S & High School Pharam Colony, Gousiyanagar R.No.2
187 S.B.M. Colony Udayagiri-Vidya Shankara Education Trust Room. No.1 S.B.M. Colony Udayagiri
188 Udayagiri -Vidya Shankara Education trust Room. No.2 S.B.M. Colony Udayagiri, Mysuru
189 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary School Room. 1 (East Side) 1st cross Shanthinagar, Mysuru
190 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary School Room. 2 (East Side) 1st Cross Shanthinagar, Mysuru
191 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary School Room. 3 (WEST Side) 1st Cross Shanthinagar, Mysuru
192 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary School Room. 4 (WEST Side) 1st Cross Shanthinagar, Mysuru
193 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary School (North Side) Room No.5 1st Cross Shanthinagar, Mysuru
194 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary School (North Side) Room No.6 1st cross Shanthinagar, Mysuru
195 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary Room No.1 N G Kareem Block, Shanthinagar, Mysuru
196 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary Room No.2 N G Kareem Block, Shanthinagar, Mysuru
197 Shanthinagar-Meva Education & Vocational Training Centre, Shanthinagar Mysuru Room No.1
198 Shanthinagar-Meva Education & Vocational Training Centre, Shanthinagar Mysuru Room No.2
199 Shanthinagar-Meva Education & Vocational Training Centre, Shanthinagar Mysuru Room No.3
200 Shanthinagar-Meva Education & Vocational Training Centre, Shanthinagar Mysuru Room No.4
201 Shanthinagar-Govt. Urdu Higher Primary, N G Kareem Block, Mysuru Room No.5
202 Rajeevanagara-Little Infant School, Room No.1 1st Stage Rajeevanagara, Mysuru
203 Rajeevanagara-Little Infant School, Room No.2 1st Stage Rajeevanagara, Mysuru
204 Rajeevanagara-Little Infant School, Room No.3 1st Stage Rajeevanagara, Mysuru
205 Rajeevanagara-Babu Jagajivanaram High School, Room No.1 1st Stage, Rajeevanagara, Mysuru
206 Rajeevanagara-Babu Jagajivanaram High School, Room No.2 1st Stage, Rajeevanagara, Mysuru
207 Rajeevanagara-Babu Jagajivanaram High School, Room No.3, 1st Stage, Rajeevanagara, Mysuru
208 Rajeevanagara-Babu Jagajivanaram High School, Room No 4, 1st Stage, Rajeevanagara, Mysuru
209 Mahadevapura, Road (South)-R.G.A, High School Usmania Block, Gousiyanagar Room No-1
210 Mahadevapura, Road (South)-R.G.A, High School Usmania Block, Gousiyanagar Room No-2
211 Mahadevapura, Road (South)-R.G.A, High School Usmania Block, Gousiyanagar Room No-3
212 Mahadevapura, Road (South)-R.G.A, High School Usmania Block, Gousiyanagar Room No-4
213 Mahadevapura, Road (South)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.1, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
214 Mahadevapura, Road (South)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.2, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
215 Mahadevapura, Road (North)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.3, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
216 Mahadevapura, Road (North)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.4, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
217 Mahadevapura, Road (North)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.5, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
218 Mahadevapura, Road (North)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.6, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
219 Mahadevapura, Road (North)-Karnataka Education Society, Udayagiri Room No.7, Mahadevapura Road, Mysuru, Urdu HPS School (North Side)
220 Azeez Sait Nagara-Farooqia Urdu Girls High School (Room No.1) Azeez Sait Nagara, Mysuru
221 Azeez Sait Nagara-Farooqia Urdu Girls High School (Room No.2) Azeez Sait Nagara, Mysuru
222 Azeez Sait Nagara-Farooqia Urdu Girls High School (Room No.3) Azeez Sait Nagara, Mysuru
223 Azeez Sait Nagara-Farooqia Urdu Girls High School (Room No.4) Azeez Sait Nagara, Mysuru
224 Azeez Sait Nagara-TMA Pai Urdu Girls Higher Primary School, (Room No.1), Azeez Sait Nagara, Mysuru
225 Azeez Sait Nagara-TMA Pai Urdu Girls Higher Primary School, (Room No.2), Azeez Sait Nagara, Mysuru
226 Azeez Sait Nagara-TMA Pai Urdu Girls Higher Primary School, (Room No.3), Azeez Sait Nagara, Mysuru
227 Kalyanagiri Nagara, -Governent urdu Higher Primary School (Room No.1), Kalyanagiri Nagara, Mysuru
228 Kalyanagiri Nagara, -Governent urdu Higher Primary School (Room No 2), Kalyanagiri Nagara, Mysuru
229 Gousianagar-Sulthan Shahed Technical School, Sulthan road, Mahadevapura road, Udayagiri, Room No. 1, Mysuru
230 Gousianagar-Sulthan Shahed Technical School, Sulthan road, Mahadevapura road, Udayagiri, Room No. 2, Mysuru
231 Jyothinagar-Nirashrithara Parihara kendra, Dormitory Building, Beggars Colony (North side), Room No. 1, Jyothinagar, Mysuru
232 Jyothinagar-Nirashrithara Parihara kendra, Dormitory Building, Beggars Colony (South side), Room No. 2, Jyothinagar, Mysuru
233 Jyothinagar-Nirashrithara Parihara kendra, Dormitory Building, Beggars Colony (South side), Room No. 3, Jyothinagar, Mysuru
234 Jyothinagar-Nirashrithara Parihara kendra, Dormitory Building, Beggars Colony (South side), Room No. 4, Jyothinagar, Mysuru
235 Gayathri Puram Ist stage-Gayathri Convent Room No.1 1st Stage 2nd Phase Gayathripuram
236 Gayathri Puram Ist stage-Gayathri Convent Room No.2 1st Stage 2nd Phase Gayathripuram
237 Gayathri Puram Ist stage-Manasa Nursery and High School Gayathri Puram Ist stage Room No. 1 Mysuru
238 Gayathri Puram Ist stage-Manasa Nurscery and High School Gayathri Puram Ist stage Room No. 2 Mysuru
239 Gayathri Puram Ist stage-Manasa Nurscery and High School Gayathri Puram Ist stage Room No. 3, Mysuru
240 Gayathri Puram Ist stage-Manasa Nurscery and High School Gayathri Puram Ist stage Room No. 4, Mysuru
241 Jyothinagar-Govt. Mixed Higher Primary School Horse Line, Room No.1, Jyothinagar, Mysuru
242 Jyothinagar-Govt. Mixed Higher Primary School Horse Line, Room No.2, Jyothinagar, Mysuru
243 Siddarthanagar-Geetha Shishu Shikshana Sangha (R) Nursery & Primary School,. Room No. 1 Siddarthanagar, Mysuru
244 Siddarthanagar-Geetha Shishu Shikshana Sangha (R) Nursery & Primary School,. Room No. 2 Siddarthanagar, Mysuru
245 Siddarthanagar-Geetha Shishu Shikshana Sangha (R) Nursery & Primary School,. Room No. 3 Siddarthanagar, Mysuru
246 Giriyabovipalya-Govt.Higher Primary Boys Giriyabovipalya T.N. Pura Road, Room No. 1, Mysuru
247 Giriyabovipalya-Govt. Higher Primary Boys Giriyabovipalya T.N. Pura Road, Room No. 2, Mysuru
248 Giriyabovipalya-Govt. Higher Primary Boys Giriyabovipalya T.N. Pura Road, Room No. 3, Mysuru
249 Giriyabovipalya-Govt. Primary Boys Giriyabovipalya T.N. Pura Road, Room No. 4, Mysuru
250 Raghavendra Nagar-Jagadguru Sri Shivarathreswara Higher Primary School Room No. 1 Raghavendra Nagar New layout Revenue site, Mysuru
251 Raghavendra Nagar-Jagadguru Sri Shivarathreswara Higher Primary School Room No. 2 Raghavendra Nagar New layout Revenue site, Mysuru
252 Raghavendra Nagar-Jagadguru Sri Shivarathreswara Higher Primary School Room No. 3 Raghavendra Nagar New layout Revenue site, Mysuru
253 Yaraganahally-Moulana Azad Residential Girls School, Teachers Colony, (Room No.1) Yaraganahally
254 Yaraganahally-Moulana Azad Residential Girls School, Teachers Colony, (Room No. 2) Yaraganahally, Mysuru
255 Yaraganahally-Moulana Azad Residential Girls School, Teachers Colony, (Room No. 3) Yaraganahally, Mysuru
256 Shakthi Nagar-Adhyayan School, (Room No.1), Shakthi Nagar, Mysuru
257 Shakthi Nagar-Adhyayan School, (Room No.2), Shakthi Nagar, Mysuru
258 Shakthi Nagar-Adhyayan School, (Room No.3), Shakthi Nagar , Mysuru
259 Shakthi Nagar-Adhyayan School, (Room No.4), Shakthi Nagar , Mysuru
260 Neharu nagara -Gov Higher Primary School Mahadevapura Road Neharu Nagar Room No-1, Mysuru
261 Neharu nagara -Gov Higher primary school Mahadeva pura road Neharu nagara Room No-2, Mysuru
262 Kalyanagiri Nagar-Mysuru City Corporation Community Hall, Near Beedi Labour Colony, KSCB Colony, Kalyanagiri Nagara, Mysuru Room No. 1
263 Kalyanagiri Nagar-Government Urdu Higher Primary School, (Room No.1), Kalyanagiri Nagar, Mysuru
264 Kalyanagiri Nagar-Government Urdu Lower Primary School, (Room No.2), Kalyanagiri Nagar, Mysuru
265 Kalyanagiri Nagar-Government Urdu Lower Primary School, (Room No.3), Kalyanagiri Nagar, Mysuru
266 Nehru Nagar-Govt. Kannada Primary School, (Room No.1),Mahadevapura Road Nehru Nagar, Mysuru
267 Nehru Nagar-Govt. Kannada Primary School, (Room No.2),Mahadevapura Road Nehru Nagar, Mysuru
268 T.N. Pura Road-Raghavendra High School, ,T.N. Pura Road, Room No. 1, Mysuru
269 T.N. Pura Road-Raghavendra High School, ,T.N. Pura Road, Room No. 2, Mysuru
270 Raghavendra Nagar-Terisian P U College T.N. Pura Road, Room No. 1, Mysuru
271 Raghavendra Nagar-Terisian P U College T.N. Pura Road, Room No.2, Mysuru
272 T.N. Pura Road-Terisian P U College T.N. Pura Road, Room No.3, Mysuru
273 T.N. Pura Road-Terisian P U College,T.N. Pura Road, Room No. 4, Mysuru
274 T.N. Pura Road-Terisian College, T.N. Pura Road, Room No. 5, Mysuru
275 Yaragana Hally-Vijaya Convent, New Extn. Room No.1, Yaraganahally, Mysuru
276 Yaragana Hally-Vijaya Convent, New Extn. Room No.2, Yaraganahally, Mysuru
277 Yaragana Hally-Vijaya Convent, New Extn. Room No. 03 Yaraganahally, Mysuru
278 Yaragana Hally-Government Higher Primary School, (East side) North Room No. 1 Yaraganahally, Mysuru
279 Yaragana Hally-Government Higher Primary School, (East side) North Room No. 2 Yaraganahally, Mysuru
280 Yaragana Hally-Government Higher Primary School, (East side) South Room No. 3 Yaraganahally, Mysuru
281 Yaragana Hally-Government Higher Primary School, (East side) South Room No. 4 Yaraganahally, Mysuru
282 Yaragana Hally-Government Higher Primary School, (East side) North Room No. 5 Yaraganahally, Mysuru