ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcmys-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಸೂರು
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0821-2422302
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 2514900