ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಹಾಯವಾಣಿ – ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

ಮಿಂಚಂಚೆ : mysorecitypolice[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 100
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0821-2418339