ಮುಕ್ತಾಯ

ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಗಳು – ಅನುಬಂಧ (ಅ)

16/01/2018 31/12/2020 ನೋಟ (52 KB)