ಮುಕ್ತಾಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 1:5 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 1:5 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 1:5 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 11/02/2021 18/02/2021 ನೋಟ (342 KB)