ಮುಕ್ತಾಯ

TAE ಮತ್ತು ADPC ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ.

TAE ಮತ್ತು ADPC ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
TAE ಮತ್ತು ADPC ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ. 07/08/2021 30/09/2021 ನೋಟ (849 KB)