ಮುಕ್ತಾಯ

ಸುದ್ದಿ

ಸುದ್ದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ ಸಮಯದ ಪಟ್ಟಿ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಯದ ಗುರಿ .

16/07/2021 17/08/2021 ನೋಟ (6 MB)
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ Manual Scavengers ಪಟ್ಟಿ 05/06/2021 31/08/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಯೂತ್‌ ಹಾಸ್ಟ್‌ಲ್ ಮೈಸೂರು

Click Here

09/02/2021 31/12/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಆರ್ಕೈವ್