ಮುಕ್ತಾಯ

ಅಂತರರಸಂತೆ ಎಂ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಯು

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಯು, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : antharasanthe[dot]mthu[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ