ಮುಕ್ತಾಯ

ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : smtmathospital[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2483587
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ