ಮುಕ್ತಾಯ

ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phckarimuddanahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222242010
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ