ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೆ. ಸಾಲುಂಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcksalundi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2597768
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ