ಮುಕ್ತಾಯ

ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : amoghhunsur[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222-252181
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ