ಮುಕ್ತಾಯ

ತಗಡೂರು ಸ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : chctagadure[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ