ಮುಕ್ತಾಯ

ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phctattekere[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222247283
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ