ಮುಕ್ತಾಯ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸ್ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸ್, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : thohdk[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08228257625
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ