ಮುಕ್ತಾಯ

ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcnaganahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2591795
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ