ಮುಕ್ತಾಯ

ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭೆ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 571114.

ಮಿಂಚಂಚೆ : itstaff_ulb_hdkote[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08228-255327
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.hdkotetown.mrc.gov.in/kn
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು