ಮುಕ್ತಾಯ

ಬಸುದೇವ್ ಸೊಮಾನಿ ಕಾಲೇಜು

ವಿಶ್ವಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570028

ಮಿಂಚಂಚೆ : info[at]somanieducations[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 918212543829
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.somanieducations.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು