ಮುಕ್ತಾಯ

ಮಿರ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcmirle[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223282142
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ