ಮುಕ್ತಾಯ

ಲಷ್ಕರ್ ಎ. ತಿಲಕ್ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ