ಮುಕ್ತಾಯ

ಚಿಲ್ಕುಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಲ್ಕುಂದ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcchilkunda[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222-241004
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ