ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : hdkote[dot]genhosp[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08228255210
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ