ಮುಕ್ತಾಯ

ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು -570 015

ಮಿಂಚಂಚೆ : stphilos1946[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-4240900
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.stphilos.ac.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು