ಮುಕ್ತಾಯ

ಹಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phchanchya[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2457845
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ