ಮುಕ್ತಾಯ

ಹಿರೇಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phchirikyatanahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222249151
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ