ಮುಕ್ತಾಯ

ಹೆಬ್ಬಾಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phchebbalu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223297475
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ