ಮುಕ್ತಾಯ

ಹೊಸೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phchosur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223281150
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ