ಮುಕ್ತಾಯ

ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸು ?


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಭೇಟಿ: http://www.espandana.karnataka.gov.in/cms/portal/login.jsf

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಮೈಸೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 570005