ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಡಿ. ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

Bharathi D CEO ZP Mysuru

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ , ಬೌಲೆವರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005

ಮಿಂಚಂಚೆ : ceo_zp_mys[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2526300