ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

DC Mysuru

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು. ದೂರವಾಣಿ: 0821 - 2422302, ಇಮೇಲ್: dcmys-ka [at] nic [dot] in

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcmys-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ