ಮುಕ್ತಾಯ

ಆರ್ ಟಿ ಐ 4(1)(ಬಿ)

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 20/06/2024

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ   4 (1) (ಬಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು RTI_DC-MYSURU_4(1)B_898KB
2 ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು 4(1)B_RTI_4MB
3 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು 4(1)B_RTI_558KB
4 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು 4(1)B_RTI_7MB
5 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 4(1)B_RTI_247KB
6 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 4(1)B_RTI_3MB
7 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ 4(1)B_RTI_4MB
8 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,  ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು

4(1)(B)_RTI_2017_7.45MB      

4(1)(B) RTI_2018_7.36MB      

9 ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು

 

4(1)(B)

10 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು 4(1)(B)_RTI_7MB
11 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 4(1)(B) and 5(1)_6.90MB
12 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು 4(1)B_RTI_6.71MB 
13 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು RTI 4 1 B
14 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು RTI 4 1 B
15 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು RTI 4 1 B
16 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು RTI 4 1 B