ಮುಕ್ತಾಯ

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 30/10/2021

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 30-10-2021 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Oct-2021 – 30-Oct-2021
2 03-12-2021 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Nov-2021 – 30-Nov-2021
2 10-12-2021 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ  ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ