ಮುಕ್ತಾಯ

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 30/10/2021

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 30-10-2021 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Oct-2021 – 30-Oct-2021
2 03-12-2021 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Nov-2021 – 30-Nov-2021
3 10-12-2021 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ  ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ  
4 07-02-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Jan-2022 – 31-Jan-2022 
5 12-04-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ  1-Mar-2022 – 31-Mar-2022
6 30-04-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ  1-Apr-2022 – 30-Apr-2022
7 31-05-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ  1-May-2022 – 31-May-2022
8 24-6-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ
9 02-09-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Aug-2022 – 31-Aug-2022
10 22-09-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ ಚಂದಗಾಲು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ
11 13-10-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Sep-2022 – 30-Sep-2022
12 03-11-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Oct-2022 – 31-Oct-2022
13 03-12-2022 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Nov-2022 – 30-Nov-2022
14 03-01-2023 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ  1-Dec-2022 – 31-Dec-2022
15 06-01-2023 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ
16 09-02-2023 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Jan-2023 – 31-Jan-2023
17 03-04-2023 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ 1-Mar-2023 – 31-Mar-2023 
18 30-03-2023 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ
19 12-04-2023 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ