ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೋವಿಡ-19 ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿ

covid_banner_kan

25-01-2021 5.00 PM ಸ್ಥಿತಿ

  • ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳು : 788451
  • ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 53256
  • ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 52002
  • ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 1024

Covid19-QR Code

Arogya Setu App

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ