ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೋವಿಡ-19 ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿ

covid_banner_kan

26-10-2020 6.15 PM ಸ್ಥಿತಿ

  • ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳು : 312680
  • ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 46844
  • ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 43738
  • ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 949

Covid19-QR Code

Arogya Setu App