ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೋವಿಡ-19 ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿ

Covid-19 Header Kannada

Click here to register on Cowin-Kar

Instead of waiting in long queues at the vaccination centers, you can register on Cowin-Kar once and you will be allocated a slot at a nearby center on priority

Download Cowin-Kar Mobile App 

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ COVID-19 ಸಹಾಯವಾಣಿ.
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

0821-2517922

0821-2519222

2

ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮತ್ತುಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

(ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ – 44, 45, 46, 58)

0821-2519922

0821-2519522

3 ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

0821-2517422

0821-2515522

Covid19-QR Code

Arogya Setu App