ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2016-2017 14/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2015-2016 14/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಣತಿ 07/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನೆ 05/08/2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)