ಮುಕ್ತಾಯ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ 4 (1) (ಬಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು RTI_DC-MYSURU_4(1)B_898KB
2 ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು 4(1)B_RTI_4MB
3 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು 4(1)B_RTI_558KB
4 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು 4(1)B_RTI_7MB
5 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 4(1)B_RTI_247KB
6 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 4(1)B_RTI_3MB
7 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು 4(1)(a) Part-1 6.73MB 4(1)(a) Part-2 7.2MB & 4(1)B_RTI_8.88MB
8 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ 4(1)B_RTI_4MB
9 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,  ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು

4(1)(B)_RTI_2017_7.45MB      4(1)(A)_RTI_ 2017_9.92MB 

4(1)(B) RTI_2018_7.36MB       4(1)(A)_RTI_2018_5.4MB

10 ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು

4(1)(A)

4(1)(B)

11 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು 4(1)(B)_RTI_7MB
12 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 4(1)(A),4(1)(B) and 5(1)_6.90MB
13 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು 4(1)(A)_RTI_157KB
14 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು 4(1)B_RTI_6.71MB