ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ 4 (1) (ಬಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು RTI_DC-MYSURU_4(1)B_898KB
2 ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು 4(1)B_RTI_4MB
3 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು 4(1)B_RTI_558KB
4 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು 4(1)B_RTI_7MB
5 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 4(1)B_RTI_247KB
6 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 4(1)B_RTI_3MB
7 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು 4(1)(a) Part-1 6.73MB 4(1)(a) Part-2 7.2MB & 4(1)B_RTI_8.88MB
8 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ 4(1)B_RTI_4MB