ಮುಕ್ತಾಯ

ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಟ

ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ / ಪ್ರಮಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 30,01,127 (2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ)
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ %ವಾರು ಪ್ರಾಮಾಣ 13.63%
ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6,307
ಸಾಂದ್ರತೆ / ಚದರ ಕಿ.ಮೀ 476
ಲಿಂಗಾನುಪಾತ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 985
ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ 72.79
0-6 ವಯೋಮಾನದ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ 3,05,561
ಸಾಕ್ಷರತೆ 19,62,180
ಉಪ–ವಿಭಾಗಗಳು 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು 8
ಹೋಬಳಿಗಳು 33
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 266
ಗ್ರಾಮಗಳು 1344
ಪುರಸಭೆಗಳು 9
ಕುಟುಂಬಗಳು 6,88,422