ಮುಕ್ತಾಯ

211 – ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

211 – ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 Bettahally-Government Higher Primary School, Bettahally
2 Maluganahalli-Government Higher Primary School, Maluganahalli
3 Doddakoppalu-Government Higher Primary School, Doddakoppalu
4 Thandre Akanahalli-Government Higher Primary School, Thandre Akanahalli
5 Kuppahalli-Government Higher Primary School, Kuppahalli
6 Muduguppe-Government Higher Primary School, Muduguppe
7 Guluvina Attiguppe-1-Government Higher Primary School, Room No.1,
Guluvina Atiguppe
8 Guluvina Attiguppe-2-Government Higher Primary School, Room No.2,
Guluvina Atiguppe
9 Hosur-Government Lower Primary School, Hosur
10 Chikka Bherya-Government Lower Primary School, Chikka Bherya
11 Munjanahalli-Government Higher Primary School, Munjanahalli
12 Gerudada-Government Lower Primary School, Gerudada
13 Kenchanahalli-Government Higher Primary School, Kenchanahalli
14 Thandre Koppalu-Government Higher Primary School, Thandre Koppalu
15 Katnalu-Government Lower Primary School, Katnalu
16 Thandre-1-Government Higher Primary School, Room No-1, Thandre
17 Thandre-2-Government Higher Primary School, Room No-2, Thandre
18 Kulume Hosur-Government Higher Primary School, Kulume Hosur
19 Mundooru-Government Higher Primary School, Mundooru
20 Sheegavalu-Government Higher Primary School, Sheegavalu
21 Kalammanakoppal-1-Government Higher Primary School, Room No.1, Kalammanakoppal.
22 Kalammanakoppal-2-Government Higher Primary School , Room No 2, Kalammanakoppal.
23 Haradhanahalli-1-Government Higher Primary School, left division ,East Wing ,Haradhanahalli
24 Haradhanahalli-2-Government Higher Primary School ,West Wing ,Haradhanahalli.
25 Karpooravalli-Government Higher Primary School , Karpooravalli
26 Meluru-1-Government Higher Primary School ,Left Wing , Meluru
27 Meluru-2-Government Higher Primary School ,Right Wing , Meluru
28 Meluru-3-Government Composite P U College, Meluru
29 Sankanahalli-Government Lower Primary School, Sankanahalli
30 Baachahalli-Government Lower Primary School, Baachahalli
31 Bherya-1-Government Urdu Higher Primary School, Bherya.
32 Bherya-2-Government Higher Primary School ,North Wing , Bherya.
33 Bherya-3-Government Higher Primary School ,South Wing , Bherya.
34 Bherya-4-Government High School, Room No.:1, Bherya
35 Bherya-5-Government High School, Room No.:2, Bherya
36 Mandiganahalli-Government Lower Primary School, Mandiganahalli
37 Haramballi Koppal-Government Higher Primary School , Haramballi Koppal
38 Haramballi -Government Lower Primary School, Haramballi
39 Sugganahalli-Government Lower Primary School , Sugganahalli
40 Batiganahalli-Government Lower Primary School, Batiganahalli
41 Kodiyala-Government Lower Primary School , Kodiyala
42 Yelemuddanahalli-Government Higher Primary School , Yelemuddanahalli
43 Kurubahalli-Government Lower Primary School , Kurubahalli
44 Kallimuddanahalli-Government Lower Primary School, Kallimuddanahalli
45 Moodalabidu-Government Lower Primary School , Moodalabidu
46 Rampura-Government Higher Primary School , Rampura
47 Dadadahalli-Government Lower Primary School , Dadadahalli.
48 Lakkikuppe-Government Higher Primary School , Lakkikuppe
49 Hebsuru-Government Higher Primary School, Hebsuru
50 Karthalu-1-Government Higher Primary School ,East wing , Karthalu.
51 Karthalu-2-Government Higher Primary School ,West wing , Karthalu.
52 Thandre-Government Lower Primary School, Thandre
53 Saraguru-Government Lower Primary School ,Saraguru
54 Gayanahalli-Government Lower Primary School , Gayanahalli
55 Gummanahalli-Government Lower Primary School, Gummanahalli
56 Honnenahalli-Government Higher Primary School , Honnenahalli
57 Ankanahalli-1-Government Higher Primary School ,East Wing , Ankanahalli.
58 Ankanahalli-2-Government Higher Primary School ,West Wing ,Ankanahalli.
59 Naatanahalli-Government Higher Primary School, Naatanahalli
60 Hale Mirle-Government Lower Primary School, Hale Mirle
61 Vaddarakoppalu-Government Lower Primary School, Vaddarakoppalu
62 Narachanahalli-Government Higher Primary School , Narachanahalli
63 Hosa Agrahara-Government Higher Primary School , Hosa Agrahara
64 Maragowdanahalli-Government Higher Primary School , Maragowdanahalli
65 Kanchinakere-Government Higher Primary School, Kanchinakere
66 Doddavaddaragudi-Government Lower Primary School , Doddavaddaragudi
67 Hanumanahalli-Government Lower Primary School , Hanumanahalli
68 Saligrama-1-Government Lower Primary School, Opp to KEB, Saligrama
69 Saligrama-2-Grama Panchayath Office, Saligrama
70 Saligrama-3-Government Lower Primary School, Basaveshwara Block, Saligrama
71 Saligrama-4-Government Higher Primary School for Boys, Saligrama
72 Saligrama-5-Government P. U. College for Girls, Room No-1, Saligrama
73 Saligrama-6-Government P. U. College for Girls, Room No-2, Saligrama
74 Saligrama-7-Government Higher Primary School for Girls ,South Wing , Room No. 1 , Saligrama.
75 Saligrama-8-Government Higher Primary School for Girls , South Wing , Room No.2 , Saligrama.
76 Saligrama-9-Government Urdu Higher Primary School ,South Wing , Saligrama.
77 Saligrama-10-Government Higher Primary School ,Harijana Colony, East Wing ,New Ext. Saligrama.
78 Saligrama-11-Government Higher Primary School,Harijan Colony , North Wing, New Ext. Saligrama.
79 Saligrama-12-Government Junior College, Saligrama.
80 Chikkanayakanahalli-1-Government Higher Primary School Room No.1, Chikkanayakanahalli
81 Chikkanayakanahalli-2-Government Higher Primary School Room No. 2 Chikkanayakanahalli.
82 Kedaga-Government Higher Primary School ,Kedaga
83 Mavanur-Government Lower Primary School , Mavanur
84 Pashupathi-Government Higher Primary School , Pashupathi
85 Koluru -Government Higher Primary School, Koluru
86 Hanasoge-1-Government Higher Primary School, Hanasoge.
87 Hanasoge-2-Gramapanchyath Office, Hanasoge.
88 Yeremanuganahally -Government Higher Primary School , Yeremanuganahally
89 Channamgere – 1-Government Higher Primary School Room No.1, Channamgere.
90 Channamgere – 2-Government Higher Primary School, Room No.2, Channamgere.
91 Chikkahanasoge -Government Higher Primary School , Chikkahanasoge
92 Bandahally -Government Higher Primary School , Bandahally
93 Kaggala -Government Lower Primary School , Kaggala
94 Balluru-1-Government Higher Primary School, Room No-1,Balluru
95 Balluru-2-Government Higher Primary School,Room No-2 , Balluru
96 Lakshmipura-1-Government Higher Primary School , Room No:1, Lakshmipura.
97 Lakshmipura-2-Government Higher Primary School , Room No:2, Lakshmipura.
98 Bylapura-Government Lower Primary School, Bylapura
99 Malanayakanahalli-Government Lower Primary School , Malanayakanahalli
100 Mirle-1-Government Higher Primary School, Room No:1, Mirle
101 Mirle-2-Government Higher Primary School, Room No:2, Mirle
102 Mirle-3-Government Higher Primary School, Room No:1, Near Gram Panchayath Office, Mirle
103 Mirle-4-Government Higher Primary School,Room No:2, Near Gram Panchayath Office, Mirle
104 Mirle-5-Government Junior College ,
Room No. 1 South west wing, Mirle
105 Mirle-6 -Government Junior College
Room No. 2 South east wing , Mirle
106 Beechanahalli-Government Lower Primary School , Beechanahalli
107 Gandhanahalli-1-Government Higher Primary School , East Wing, Gandhanahalli.
108 Gandhanahalli-2-Government Higher Primary School, West Wing, Gandhanahalli.
109 Gandhanahalli-3-Government High School , Gandhanahalli.
110 Gandhanahalli-4-Grama Panchayath Office, Gandhanahalli
111 Gandhanahalli-5-Government Lower Primary School, Gandhanahalli koppalu
112 Chikkavaddaragudi-Government Higher Primary School , Chikkavaddaragudi
113 Arjunahalli-Government Higher Primary School , Arjunahalli
114 Kalyanapura -Government Lower Primary School , Kalyanapura
115 Adaguru-Government Higher Primary School ,Adaguru
116 Degganahalli-1-Government Higher Primary School
Room No:1, Degganahalli
117 Degganahalli-2-Government Higher Primary School
Room No.:2, Degganahalli
118 Galigekere -Government Higher Primary School , Galigekere
119 Hosur-1-Government Higher Primary School Room No.:1, Hosur.
120 Hosur-2-Government Higher Primary School Room No.: 2, Hosur
121 Diddahalli-Government Higher Primary School, Diddahalli
122 Halagegowdana Koppalu -Government Lower Primary School,
Halagegowdana Koppalu
123 Sakkare-Government Lower Primary School,
Sakkare
124 Hadya -Government Higher Primary School,North Wing Room No: 01, Hadya
125 Gollara koppalu-Government Higher Primary School, South Wing Room No: 02,Hadya
126 Dammanahally -Government Higher Primary School,
Dammanahally Koppalu.
127 Nadappanahally -Government Higher Primary School , Nadappanahally
128 Mayigowdanahally -Government Higher Primary School , Mayigowdanahally
129 Ankanahallikoppalu-Government Lower Primary School , Ankanahalli koppalu
130 Chunchanakatte -Government Lower Primary school, Chunchanakatte
131 Kuppe -Government Lower Primary School ,Kuppe
132 Muddanahally -Government Higher Primary School , Muddanahally
133 Baaluru -Government Lower Primary School Baaluru, (New Building)
134 Manchanahalli-Government Higher Primary School, Manchanahalli
135 Doddakoppalu-1-Government Higher Primary School ,West Wing , Room No: 1 , Doddakoppalu.
136 Doddakoppalu-2-Government Higher Primary School , West Wing , Room No:2 , Doddakoppalu.
137 Doddakoppalu-3-Government Higher primary School,East Wing , Doddakoppalu
138 Badakanakoppalu -Government Lower Primary School, Badakanakoppalu
139 Kanuganahalli-Government Lower Primary School , Kanuganahalli
140 Thippuru -1-Government Higher Primary School , Room No:1,Thippuru
141 Thippuru -2-Government Higher Primary School , Room No:3 , Thippuru
142 Thippuru -3-Government High School,
Room No.: 1, Thippuru
143 Thippuru -3-Government High School,
Room No.: 2 ,Thippuru
144 Hampapura-1 -Government Higher Primary School
Room No. 1, Hampapura.
145 Hampapura-2-Government Higher Primary School
Room No. 2, Hampapura.
146 Hampapura-3-Government High School,
Room No. 1, Hampapura
147 Hampapura-4-Government High School,
Room No. 2, Hampapura
148 Sanyasipura-Government Lower Primary School, Sanyasipura
149 Chandagalu-1-Government Higher Primary School ,South Wing, Chandagalu.
150 Chandagalu-2-Government Higher Primary School ,North Wing, Chandagalu.
151 Hebbal-1-Grama Panchayath office, Hebbal
152 Hebbal-2-Government Composite P.U.College,High School Section , Hebbal.
153 Hebbal-3-Old Government Higher Primary School ,Near Dairy, Hebbal.
154 Hebbal-4-Government Higher Primary School Hebbal Layout, Hebbal
155 Shrirampura -Government Lower Primary School, Shrirampura
156 Haliyuru-Government Higher Primary School , Haliyuru.
157 Haliyuru Extension-Garama Panchyath Office, Haliyuru extention
158 Dodda Koppalu-Milk producer’s Cooperative Society ,
Dodda Koppalu
159 Javaregowdana koppalu-Government Lower Primary School, Javaregowdanakoppalu
160 Salekoppalu -Government lower Primary School , Salekoppalu
161 Ankanahally -Government Higher Primary School, Ankanahally
162 Chikkakoppalu -Government Higher Primary School, Chikkakoppalu
163 Guduganahalli-Government Lower Primary School, Guduganahalli
164 Somanahally -Government Lower Primary School , Somanahally
165 Benaganahally -Government Higher Primary School , Benaganahally
166 Kestur Koppal – 1 -Government Higher Primary School , Room No. 1 , Kestur Koppal – 1
167 Kestur Koppal – 2 -Government Higher Primary School , Room No. 2 , Kestur Koppal – 1
168 Kestur Koppal – 3-Government Higher Primary School Room No. 3 ,Kestur Koppal – 2
169 Kestur Koppal – 4-Government Higher Primary School ,Middle Wing ,Room No. 4, Kestur Koppal – 3
170 Kestur -Government Higher Primary School , Kestur
171 Kanchugarakoppal-Government Higher Primary School , Kanchugarakoppal
172 Doodakempegowdana koppal,-Government Higher Primary School , Doodakempegowdana koppal
173 Katnalu-Government Lower Primary School, Katnalu
174 Goragundi-Government Lower Primary School, Goragundi
175 Hosur Kallahalli-1-Government Higher Primary School ,West Wing ,Hosur Kallahalli
176 Hosur Kallahalli-2-Government Higher Primary School , South Wing ,Hosur Kallahalli
177 Kamenahalli-Government Higher Primary School , Kamenahalli
178 Southanahalli-Government Lower Primary School, Southanahalli
179 Kaggere -Government High School , Kaggere
180 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School North Wing ,Room No.: 4, Anjaneya Block , Krishnarajanagara.
181 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School, South wing, Room No.:1 , Head Master Room Side , Anjaneya Block ,Krishnarajanagara.
182 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School ,South wing, Room No.2 Head Master Room Side , Anjaneya Block, Krishnarajanagara
183 Krishnarajanagara Town-SC / ST P .U. Hostel Anjaneya Block, Room No.: 1, (South Wing), Krishnarajanagara
184 Krishnarajanagara Town-SC / ST P .U. Hostel, Anjaneya Block,
Room No.:2 (North Wing) , Krishnarajanagara
185 Krishnarajanagara Town-SC / ST P. U. Hostel, Anjaneya Block,
Room No.: 3 (East Wing) , Krishnarajanagara.
186 Krishnarajanagara Town-Sri Vasavi Shikshana Samsthe ® Higher & Lower Primary school, Bazar Road, Krishnarajanagara
187 Krishnarajanagara Town-Bharathi Vidya Mandira, East Side, Krishnarajanagara
188 Krishnarajanagara Town-Bharathi Vidya Mandira Room No.:1 (North Wing), Krishnarajanagara.
189 Krishnarajanagara Town-Bharathi Vidya Mandira Room No.:2 (South Wing) , Krishnarajanagara
190 Krishnarajanagara Town-Bharathi Vidya Mandira Room No.:2 (South Wing) , Krishnarajanagara
191 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School (Right Wing), Basaveshwara Block, Krishnarajanagara.
192 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School (Left Wing) Basaveshwara Block, Krishnarajanagara
193 Krishnarajanagara Town-Government Junior College for Girls, Near I-B Krishnarajanagara.
194 Krishnarajanagara Town-Sri Krishnarajendra P U College For Boys Room No- 1 ( S K R J C ) Krishnarajanagara
195 Krishnarajanagara Town-Sri Krishnarajendra P U College For Boys Room No-2 ( S K R J C ) Krishnarajanagara
196 Krishnarajanagara Town-Sri Krishnarajendra P U College For Boys Room No- 3 ( S K R J C ) Krishnarajanagara
197 Krishnarajanagara Town-Town Municipal Office (West Wing) Room No.1, Krishnarajanagara.
198 Krishnarajanagara Town-Town Municipal Office (South Wing) Room No.2, Krishnarajanagara.
199 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School Madhuvanahalli , Harijana Colony, Krishnarajanagara.
200 Krishnarajanagara Town-Government Urdu Primary School for Girls, (South Wing), Muslim Block Krishnarajanagara.
201 Krishnarajanagara Town-Government Urdu Primary School for Girls (North Wing) , Muslim Block Krishnarajanagara
202 Krishnarajanagara Town-Government Urdu Primary School for Girls, North Left Wing, Muslim Block, Krishnarajanagara
203 Krishnarajanagara Town-Government Higher Primary School for Boys, V .V. Road, Krishnarajanagara.
204 Krishnarajanagara Town-Office of the AEE Z..P. Engineering Technical Division. Room No.: 1 Krishnarajanagara
205 Krishnarajanagara Town-Taluk Panchyath Office, South Wing
Room No.1 Krishnarajanagara.
206 Krishnarajanagara Town-Taluk Panchyath Office
(Extension Officer Room) Krishnarajanagara.
207 Krishnarajanagara Town-Govt. High school for Girls, Opposite P.L.D. Bank, Bannimantapa Badavane, Krishnarajanagara.
208 Krishnarajanagara Town-Govt. High school for Girls, Opposite P.L.D. Bank, Bannimantapa Badavane, Krishnarajanagara.
209 Krishnarajanagara Town-Lower And Higher Primary School, Bale Vidya Samsthe, Opposite P.L.D Bank, Krishnarajanagara
210 Krishnarajanagara Town-Forest Department Office, Opp. PLD Bank, Krishnarajanagara
211 Cheeranahalli 1-Government Higher Primary School (South Wing) , Cheeranahalli -1
212 Cheeranahalli 2 -Government Higher Primary School (NorthWing) , Cheeranahalli -2
213 Beeranahalli-Government Lower Primary School , Beeranahalli
214 Siddanakoppallu -1-Government Higher Primary School ,Room No.1, Siddanakoppal,
215 Siddanakoppallu – 2-Government Higher Primary School ,Room No.2 ,Siddanakoppal,
216 Siddapura-Government Higher Primary School , Siddapura
217 Malali-Government Higher Primary School ,Malali
218 Chibukahally -Government Lower Primary School, Chibukahally
219 Kogilooru-Government Higher Primary School, Kogilooru
220 Hosakote-Government Higher Primary School ,Hosakote.
221 Hosakote koppal-Government Lower Primary School , Hosakote koppal
222 Mavathuru-1-Government Higher Primary School,
Room No-1, Mavathuru
223 Mavathuru-2-Government Higher Primary School,
Room No.2, Mavathuru
224 Gowdenahalli-Government Lower Primary School, Gowdenahalli
225 Arasanakoppalu -Government Lower Primary School, Arasanakoppalu.
226 Bydarahalli-1-Government Higher Primary School , Room No:1, Bydarahalli – 1
227 Bydarahalli-2-Government Higher Primary School , Room No:2 , Bydarahalli – 2
228 Moodalakoppalu-Government Lower Primary School, Mudalakoppalu
229 Narayanapura-Government Lower Primary School , Narayanapura
230 Sathigrama-1-Government Higher Primary School ,
Room No.:1, Sathigrama
231 Sathigrama-2-Government Higher Primary School ,
Room No.:2, Sathigrama
232 Vaddarahalli -Government Higher Primary School , Vaddarahalli.
233 Adaganahalli-Government Lower Primary School , Adaganahalli
234 Chennappanakoppalu -Government Lower Primary School, Chennappanakoppalu
235 Nijaganahalli-Government Lower Primary School , Nijaganahalli
236 Ichanahalli-Government Lower Primary School , Ichanahalli
237 Maragowdanahalli-1-Government Higher Primary School,
Room No:1, Maragowdanahalli
238 Maragowdanahalli-2-Government Higher Primary School,
Room No:2 , Maragowdanahalli
239 Kalenahalli-Government Lower Primary School , Kalenahalli
240 Hosakoppalu-Government Lower Primary School, Hosakoppalu
241 Lalanahalli-Government Higher Primary School, Lalanahalli
242 Basavarajapura-Government Lower Primary School , Basavarajapura
243 Lalandevanahalli-Government Lower Primary School , Lalandevanahalli
244 Moolepetlu-Government Lower Primary School , Moolepetlu
245 Hosahalli-Government Lower Primary School, Hosahalli
246 Chowkahalli-Government Lower Primary School , Chowkahalli
247 Marigudikoppalu-Government Higher Primary School , Marigudikoppalu
248 Arakere koppalu-Government Higher Primary School , Arakere koppalu
249 Doddekoppalu (Doranahalli)-Government Higher Primary School , Doddekoppalu (Doranahalli)
250 Kumbara Koppalu-Government Lower Primary School, Kumbara Koppalu
251 Christian Koppal-St. Ritas Higher Primary School, Christian Koppal
252 Hangarabayanahalli-Government Lower Primary School , Hangarabayanahalli