ಮುಕ್ತಾಯ

212 – ಹುಣಸೂರು

212 – ಹುಣಸೂರು – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 KALLAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KALLAHALLI
2 RAMENAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, RAMENAHALLI
3 HARAVE-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [EAST WING] HARAVE
4 HARAVE-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [WEST WING] HARAVE
5 MARURU-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, ( RIGHT SIDE) MARURU
6 MARURU-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [LEFT SIDE] MARURU
7 HIRIKYATHANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [NORTH WING] HIRIKYATHANAHALLI-1
8 HIRIKYATHANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [SOUTH WING] HIRIKYATHANAHALLI
9 SHIRENAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SIRENAHALLI
10 MANCHABHAYANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (RIGHT SIDE) MANCHABHAYANAHALLI
11 MANCHABHAYANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [LEFT SIDE] MANCHABHAYANAHALLI
12 JABAGERE – 1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [RCC BLDG.] JABAGERE
13 JABAGERE – 2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, JABAGERE
14 KALLIKOPPALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, KALLIKOPPALU
15 CHIKKADIGANAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, CHIKKADIGANAHALLI
16 SHANKARE GOWDANAKOPPALU – GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, SHANKARE GOWDANAKOPPALU
17 MACHABHAYANAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MACHABHAYANAHALLI
18 ATTIGUPPE-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, ATTIGUPPE
19 KRISHNAPURA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KRISHNAPURA(Old Bulding)
20 HOSUR KANTHE GOWDANA KOPPALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HOSUR KANTHE GOWDANA KOPPALU
21 AYARAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, AYARAHALLI
22 HAROHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL. HAROHALLI
23 GERESANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, GERESANAHALLI ( Right Side )
24 GERESANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, GERESANAHALLI ( Left Side)
25 TENKALAKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, THENKANAKOPPALU
26 MYDANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MYDANAHALLI
27 CHOLENAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, CHOLENAHALLI
28 BOLANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BOLANAHALLI
29 BOLANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,(Left Side) BOLANAHALLI
30 HOSARAMENAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [NORTH WING] HOSARAMENAHALLI
31 HOSARAMENAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (CENTRE WING) HOSARAMENAHALLI
32 HOSARAMENAHALLI-3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [SOUTH WING] HOSARAMENAHALLI
33 SHIRIYUR-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, SHIRIYUR
34 HEJJODLU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HEJJODLU
35 UNDAVADI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, UNDAVADI
36 MULLURU-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MULLURU ( Right Side )
37 MULLURU-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MULLURU ( Left Side)
38 HULYALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HULYALU
39 GAVADAGERE – 1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, GAVADAGERE ( Right side )
40 GAVADAGERE – 2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, GAVADAGERE ( Right side )
41 GAVADAGERE – 3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, GAVADAGERE
42 MARAGOWDANAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MARAGOWDANAHALLI
43 BILIGERE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BILIGERE
44 MYLAMBUR-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MUYLAMBUR
45 CHITTIKYATHANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, CHITTIKYATHANAHALLI
46 MODURU MUDALA KOPPALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MODURU MUDALAKOPPALU
47 MODURU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MODURU
48 YAMAGUMBA-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right side) YAMAGUMBA
49 YAMAGUMBA-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) YAMAGUMBA
50 HABBANAKUPPE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HABBANAKUPPE
51 CHILKUNDA-1-GOVERNMENT HIGH SCHOOL, (Right Side) CHILKUNDA
52 CHILKUNDA-2-GOVERNMENT HIGH SCHOOL, (Left Side) CHILKUNDA
53 CHILKUNDA-3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, CHILKUNDA
54 ATHIKUPPE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, ATHKUPPE
55 NAGAMANGALA -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, NAGAMANGALA
56 KOTHEGALA-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KOTHEGALA ( Right Side )
57 KOTHEGALA-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KOTHEGALA ( Left Side )
58 THIPPALAPURA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, THIPPALAPURA
59 SANNENAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, SANNENAHALLI
60 KATTEMALALAVADI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [EAST WING, Right Side], KATTEMALALAVADI]
61 KATTEMALALAVADI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [EAST WING, Left Side] KATTEMALALAVADI
62 KATTEMALALAVADI-3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (CENTRE BUILDING) ROOM NO-1 KATTEMALALAVADI
63 KATTEMALALAVADI-4-GOVERNMENT URDU HIGHER PRIMARY SCHOOL, KATTEMALALAVADI
64 KATTEMALALAVADI-5-GOVERNMENT HIGH SCHOOL, KATTEMALALAVADI
65 KATTEMALALAVADI KOPPALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, KATTEMALALAVADIKOPPALU
66 AGRAHARA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, AGRAHARA
67 KIRISODLU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, KIRISODLU
68 THONDALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, THONDALU
69 HAGARANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HAGARANAHALLI
70 RAYANAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, RAYANAHALLI
71 SHANUBHOGANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SHANUBHOGANAHALLI
72 SHRAVANANAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, SHRAVANANAHALLI
73 RANGAIAHNAKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, RANGAIAHNAKOPPALU
74 HALEBEEDU – 1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [RIGHT WING] HALEBEEDU
75 HALEBEEDU – 2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HALEBEEDU [LEFT WING]
76 HALLADAKALLAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HALLADAKALLAHALLI
77 MUDALAKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MUDALAKOPPALU
78 BOOCHAHALLI- GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BOOCHAHALLI
79 CHIKKADANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, CHIKKADANAHALLI
80 MANUGANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MANUGANAHALLI
81 KUPPE -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, KUPPE
82 KEBBEKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KEBBEKOPPALU
83 MARADURU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MARADURU
84 KALEGOWDANAKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KALEGOWDANAKOPPALU
85 SOMANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SOMANALLI
86 RAMAPATNA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, RAMAPATNA
87 MUKANAHALLI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MUKANAHALLI
88 NARASHIMA SWAMY BADAVANE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, NARASHIMA SWAMY BADAVANE
89 NARASHIMA SWAMY BADAVANE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, NARASHIMA SWAMY BADAVANE (Left Side)
90 SIDDANAKOPPALU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SIDDANAKOPPALU
91 SHABBIR NAGARA-1 -GOVERNMENT URDU LOWER PRIMARY SCHOOL, ( RIGHT SIDE) SHABBIR NAGARA
92 SHABBIR NAGARA-2 -GOVERNMENT URDU LOWER PRIMARY SCHOOL, ( Left SIDE) SHABBIR NAGARA
93 KIRIJAJI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KIRIJAJI
94 NAGANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, NAGANAHALLI
95 KALLAHALLI-VILLAGE PANCHYATH OFFICE, KALLAHALLI
96 MUTHURAYANA HOSAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MUTHURAYANA HOSAHALLI
97 KANAGALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KANAGALU
98 HARINAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HARINAHALLI
99 KARNAKUPPE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY (NEW BULDING) KARNAKUPPE
100 MUTHURAYANAHOSA HALLI KAVAL-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MUTHURAYANAHOSA HALLI [MANGALORE MALA]
101 HUNASEGALA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HUNASEGALA
102 ADIGANAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL. ADIGANAHALLI
103 NILAVAGILU-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, )Right Side) NILAVAGILU
104 NILAVAGILU-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) NILAVAGILU
105 YASHODHARAPURA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, YASHODHARAPURA
106 HUNSUR TOWN-1-GOVERNMENT URDU BOYS HIGHER PRIMARY SCHOOL [EAST WING] HUNSUR TOWN
107 HUNSUR TOWN-2-GOVERNMENT URDU BOYS HIGHER PRIMARY SCHOOL, [WEST WING RIGHT SIDE] HUNSUR TOWN
108 HUNSUR TOWN-3-GOVERNMENT URDU BOYS HIGHER PRIMARY SCHOOL, [WEST WING LEFT SIDE]HUNSUR TOWN
109 HUNSUR TOWN-4-GOVERNMENT URDU GIRLS HIGHER PRIMARY SCHOOL, HUNSUR TOWN
110 HUNSUR TOWN-5-GOVERNMENT PU BOYS COLLEGE (NEW RCC BULDING LEFT WING) HUNSUR TOWN
111 HUNSUR TOWN-6-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KARIGOWDA STREET [SOUTH WING] HUNSUR TOWN
112 HUNSUR TOWN-7-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, NEW BUILDING KARIGOWDA STREET [WEST WING RIGHT SIDE] HUNSUR TOWN
113 HUNSUR TOWN-7-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, NEW BUILDING KARIGOWDA STREET [WEST WING LEFT SIDE] HUNSUR TOWN
114 HUNSUR TOWN-8-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KARIGOWDA STREET [WEST WING LEFT SIDE] HUNSUR TOWN
115 HUNSUR TOWN-9-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KARIGOWDA STREET [NEW BUILDING][EAST WING ]HUNSUR TOWN
116 HUNSUR TOWN-10-GOVERNMENT. WOMEN’S COLLEGE (SOUTH WING) HUNSUR TOWN
117 HUNSUR TOWN-11-GOVERNMENT. WOMEN’S COLLEGE NEW RCC BULDING HUNSUR TOWN
118 HUNSUR TOWN-12-GOVERNMENT PU GIRLS COLLEGE (NEW RCC BULDING NEAR ZP OFFICE ) HUNSUR TOWN
119 HUNSUR TOWN-13-GOVERNMENT GIRLS, HIGHER PRIMARY SCHOOL, HUNSUR TOWN
120 HUNSUR TOWN-14-GOVERNMENT BOYS HIGHER PRIMARY SCHOOL, HUNSUR TOWN
121 HUNSUR TOWN-14-GOVERNMENT BOYS HIGHER PRIMARY SCHOOL, HUNSUR TOWN (LEFT SIDE]
122 HUNSUR TOWN-15-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, SWEEPERS COLONY, HUNSUR TOWN
123 HUNSUR TOWN-16-GOVERNMENT PU GIRLS COLLEGE (NEW RCC BUILDING LEFT SIDE ) HUNSUR TOWN
124 HUNSUR TOWN-17-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [WEST WING] VONTIPALYABORE,HUNSUR TOWN ( Right Side )
125 HUNSUR TOWN-18-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [WESTWING] VONTIPALYABORE, HUNSUR TOWN ( Left Side )
126 HUNSUR TOWN-19-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [EAST WING]VONTIPALYABORE HUNSUR TOWN
127 HUNSUR TOWN-20-GOVERNMENT BOYS JUNIOR COLLEGE [SOUTH WING] , HUNSUR TOWN
128 HUNSUR TOWN-21-GOVERNMENT BOYS JUNIOR COLLEGE (NORTH WING NEW BUILDING ) HUNSUR TOWN
129 HUNSUR TOWN-22-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BRIDGE, (Right Side) HUNSUR TOWN
130 HUNSUR TOWN-22-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BRIDGE, (Left Side) HUNSUR TOWN
131 HUNSUR TOWN-23-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SADASHIVANAKOPPALU [EAST WING] HUNSUR TOWN.
132 HUNSUR TOWN-24-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,SADASHIVANAKOPPALU [WEST WING] HUNSUR TOWN
133 HUNSUR TOWN-25-EXECUTIVE ENGINEERING OFFICE HRBC NO.3.HUNSUR TOWN
134 HUNSUR TOWN-26-OFFICE OF THE ASST. EXECUTIVE ENGINEER, NO.3, HARANGI SUB-DIVISION,( Right Side) HUNSUR TOWN
135 HUNSUR TOWN-27-OFFICE OF THE ASST. EXECUTIVE ENGINEER, NO.3, HARANGI SUB-DIVISION, (Left Side) HUNSUR TOWN
136 HUNSUR TOWN-28-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,NEW BILIDING KALKUNIKE [SOUTH WING] (Right Side) HUNSUR TOWN
137 HUNSUR TOWN-29-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,NEW BILIDING KALKUNIKE [SOUTH WING] (Left Side ) HUNSUR TOWN
138 HUNSUR TOWN-30-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [NORTHWING] [NEW BUILDING] KALKUNIKE, HUNSUR TOWN
139 HUNSUR TOWN-31-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [NEW BUILDING] MIDDLE KALKUNIKE, HUNSUR TOWN
140 HUNSUR TOWN-32-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, RCC BUILDING NORTHWING RANGANATHA EXTENSION KALKUNIKE HUNSUR TOWN
141 HUNSUR TOWN-33-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SOUTH SIDE (Right Side) RANGANATHA EXTENSION KALKUNIKE HUNSUR TOWN
142 HUNSUR TOWN-34-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SOUTH SIDE(Left Side) RANGANATHA EXTENSION KALKUNIKE HUNSUR TOWN
143 BEEJAGANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [NORTHWING] BEEJAGANAHALLI
144 BEEJAGANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [SOUTHWING] BEEJAGANAHALLI ( Right Side )
145 BEEJAGANAHALLI-3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, [SOUTHWING] BEEJAGANAHALLI ( Left Side )
146 UYIGOWDANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL UYIGOWDANAHALLI
147 BANNIKUPPE-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) BANNIKUPPE
148 BANNIKUPPE-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) BANNIKUPPE
149 BANNIKUPPE-3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) BANNIKUPPE
150 BANNIKUPPE-4-GRAMA PANCHAYATH OFFICE, BANNIKUPPE
151 MARALAIAHNAKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MARALAIAHNAKOPPALU
152 DODDEGOWDANAKOPPALU-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL , DODDEGOWDANAKOPPALU
153 MUDALAKOPPALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MUDALAKOPPALU
154 GAGENAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) GAGENAHALLI
155 GAGENAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) GAGENAHALLI
156 BILIKERE-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,(Right Side) BILIKERE
157 BILIKERE-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) BILIKERE
158 BILIKERE-3-GOVERNMENT URDU HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) BILIKERE
159 BILIKERE-4-GOVERNMENT PU COLLEGE (NORTH SIDE) BILIKERE
160 BILIKERE-5-GOVERNMENT PU-COLLEGE (RIGHT SIDE) BILIKERE
161 BILIKERE-6-GOVERNMENT PU-COLLEGE (Left SIDE) BILIKERE
162 HULLENAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HULLENAHALLI (NEW BUINDING)
163 DEVARAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL DEVARAHALLI
164 ANKANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, ANKANAHALLI
165 HANDANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (NEW BUILDING) ( Right Side ) HANDANAHALLI
166 HANDANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (NEW BUILDING) (Left Side) HANDANAHALLI
167 DODDABEECHANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, DODDABEECHANAHALLI
168 DALLALU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, DALLALU
169 CHIKKABEECHANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side ) CHIKKABEECHANAHALLI
170 CHIKKABEECHANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side ) CHIKKABEECHANAHALLI
171 VADERAHOSAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,VADERAHOSAHALLI
172 CHALLAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, CHALLAHALLI
173 THIPPUR-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) THIPPUR
174 HALEPURA -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HALEPURA
175 NADAPPANAHALLI-GOVERNMENT LOWER HIGHER PRIMARY SCHOOL,NADAPPANAHALLI
176 GOWRIPURA -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, GOWRIPURA
177 NANJAPURA -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, NANJAPURA
178 UDDUR-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) UDDUR
179 UDDUR -2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) UDDUR
180 VINOBA COLONY -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, VINOBA COLONY
181 VINOBA COLONY -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) VINOBA COLONY
182 HOSAKOTE COLONY-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL,, HOSAKOTE COLONY
183 HONNIKUPPE COLONY – GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HONNIKUPPE COLONY
184 HALE CHIKKAHUNSUR-1-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, CHIKKAHUNSUR
185 CHIKKAHUNSUR-2-CENTRAL TOBBCO RESEARCH CENTRE, CHIKKAHUNSUR
186 AZAD NAGAR-1-GOVERNMENT URDU LOWER PRIMARY SCHOOL, AZAD NAGAR
187 AZAD NAGAR-2-ANGANVADI BILDING AZAD NAGARA
188 HANCHYA -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HANCHYA
189 RAMENAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, RAMENAHALLI
190 CHANNASOGE -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, CHANNASOGE
191 HOSAKOTE -MARUTHI HIGH SCHOOL, HOSAKOTE
192 THATTEKERE-1 -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) THATTEKERE
193 THATTEKERE-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) THATTEKERE
194 HYRIGE -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HYRIGE
195 HEMMIGE -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HEMMIGE
196 KADEMANUGANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KADEMANUGANAHALLI
197 HEBBALA-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HEBBALA
198 BEERATHAMMANAHALLI-GOVERNMENTLOWER PRIMARY SCHOOL, BEERATHAMMANAHALLI
199 BOREROPPANAKAVAL-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) BOREROPPANAKAVAL
200 BOREROPPANAKAVAL-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,(Left Side) BOREROPPANAKAVAL
201 HANGODU-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,(Right Side) HANGODU
202 HANGODU-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) HANGODU
203 HANGODU-3-GOVERNMENT PRE- UNIVERSITY COLLEGE, HANGODU
204 HANGODU-4-GOVERNMENT PRE- UNIVERSITY COLLEGE, HANGODU (Left Side)
205 KAMAGOWDANAHALLI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KAMAGOWDANAHALLI
206 HEGGANDURU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HEGGANDURU
207 HONNENAHALLI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HONNENAHALLI
208 VADDAMABALU-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, VADDAMABALU
209 BEERANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,BEERANAHALLI
210 KUDLUR -CARMEL JYOTHI CONVENT PRIMARY SCHOOL, KUDLUR
211 UMMATHURU (NALLUR PALA)-GIRIJANA ASHRAMA SCHOOL, NALLURU PALA
212 UMMATHURU(1st PAKSHIRAJAPURA )-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL,1st PAKSHIRAJAPURA
213 UMMATHURU (NALLUR PALA)-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (SOUTH WING) UMMATHURU (NALLURUPALA)
214 UMMATHURU (NALLUR PALA)-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (NORTH WING) UMMATHURU
215 KODAGU COLONY -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, KODAGU COLONY
216 HOSUR GATE-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL KURUBARAHOSAHALLI (HOSUR GATE)
217 BALLENAHALLI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BALLENAHALLI
218 CHOWDI KATTE -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, CHOWDI KATTE
219 RATHNAPURI BYADARAHALLI COLONY -1-GRAMA PANCHAYAT OFFICE(UDDUR KAVAL) BYADARAHALLI COLONY
220 RATHNAPURI BYADARAHALLI COLONY -2-GOVERNMENT URDU LOWER PRIMARY SCHOOL,(UDDUR KAVAL) BYADARAHALLI COLONY
221 RATHNAPURI COLONY-1 -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,(Right Side) RATHNAPURI
222 RATHNAPURI COLONY-2 -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,(Left Side) RATHNAPURI
223 COIMBATORE COLONY-1 -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, COIMBATORE COLONY
224 COIMBATORE COLONY-2-VILLAGE PANCHAYATH OFFICE, ASPATHRE KAVAL
225 DHARMAPURA-1-GOVERNMENT HIGH SCHOOL, (RIGHT SIDE) DHARMAPURA
226 DHARMAPURA-3-GOVERNMENT HIGH SCHOOL, LEFT SIDE DHARMAPURA
227 BENKIPURA -1-GOVERNMENT HIGH SCHOOL,(OLD BUILDING) BENKIPURA
228 BENKIPURA -2-GOVERNMENT HIGH SCHOOL, (NEW BUILDING) BENKIPURA
229 GOHALLI -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, GOHALLI
230 SHANKAHALLI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SHANKAHALLI
231 ASWALU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, ASWALU
232 MARANAHALLI -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, MARANAHALLI
233 HALLADAKOPPALU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HALLADAKOPPALU
234 TARIKAL -1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,TARIKAL ( Right Side )
235 KUDINEERUMUDDANA HALLI -1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, ( Right Side ) KUDINEERUMUDDANAHALLI
236 KUDINEERUMUDDANA HALLI -2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) KUDINEERUMUDDANAHALLI
237 UYIGONDANAHALLI -1-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) UYIGONDANAHALLI
238 UYIGONDANAHALLI -2-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) UYIGONDANAHALLI
239 HUNDIMALA -GOVERNMENT HIGH SCHOOL,HUNDIMALA
240 HOSAVARANCHI-1-GOVERNMENT LOWER HIGHER PRIMARY SCHOOL,HOSAVARANCHI
241 HALE VARANCHI-2-GOVERNMENT LOWER HIGHER PRIMARY SCHOOL,HALEVARANCHI
242 GURUPURA-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,GURUPURA
243 GURUPURA-2-GOVERNMENT URDU LOWER PRIMARY SCHOOL ,GURUPURA
244 HOSAPENJAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, HOSAPENJAHALLI
245 HALEPENJAHALLI-GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, HALEPENJAHALLI
246 HARALAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,HARALAHALLI
247 KIRANGURU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,KIRANGURU
248 HINDUGUDLU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,HINDUGUDLU
249 DASANAPURA -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, DASANAPURA
250 ABBUR -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,ABBUR
251 SHINDENAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,SHINDENAHALLI (Riht Side)
252 SHETTAHALLI-SHETTAHALLI LAKKAPATTANA GIRIJANA HADI ASRAMA SCHOOL
253 KALABUCHANAHALLI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,KALABUCHANAHALLI
254 UDUVEPURA -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL,UDUVEPURA
255 NERALAKUPPE -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, NERALAKUPPE
256 BELLENAHOSAHALLI -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, BELLENAHOSAHALLI
257 KOLAVIGE -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, KOLAVIGE
258 MUDAGANURU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MUDAGANURU
259 DODDAHEJJURU -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, DODDAHEJJURU
260 BHARATHAVADI -GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BHARATHAVADI
261 NAGAPURA -ASHRAMA SHALE , NAGAPURA
262 SHANTHIPURA-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Riht Side) SHANTHIPURA
263 SHANTHIPURA-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) SHANTHIPURA
264 CHIKKAPADUVAKOTE-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, CHIKKAPADUVAKOTE
265 KARIMUDDANAHALLI-1-GRAMA PANCHAYATH OFFICE, KARIMUDDANAHALLI
266 KARIMUDDANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL,[LEFT SIDE] KARIMUDDANAHALI
267 KARIMUDDANAHALLI-3-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) KARIMUDDANAHALI
268 BASAVANAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, BASAVANAHALLI
269 KUTTAVADI -GOVERNMENT LOWER PRIMARY SCHOOL, KUTTAVADI
270 MAYURAPURA-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, MAYURAPURA
271 SONAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, SONAHALLI
272 DEVAGAHALLI-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL DEVAGAHALLI
273 SINGARAMARANAHALLI-1-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Right Side) SINGARAMARANAHALLI
274 SINGARAMARANAHALLI-2-GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL, (Left Side) SINGARAMARANAHALLI