ಮುಕ್ತಾಯ

217 – ಚಾಮರಾಜ

217 – ಚಾಮರಾಜ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 Hebbal-Lanakay (Priyadarshini) Vidya Samste
2nd Stage Hebbal Mysuru
Room No-1
2 Hebbal-Lanakay (Priyadarshini) Vidya Samste
2nd Stage Hebbal Mysuru
Room No-2
3 Hebbal-Lanakay (Priyadarshini) Vidya Samste
2nd Stage Hebbal Mysuru
Room No-3
4 Hebbal-Lanakay (Priyadarshini) Vidya Samste
2nd Stage Hebbal Mysuru
Room No-4
5 Hebbal-Lanakay (Priyadarshini) Vidya Samste
2nd Stage Hebbal Mysuru
Room No-5
6 Hebbal-Lanakay (Priyadarshini) Vidya Samste
2nd Stage Hebbal Mysuru
Room No-6
7 Bhyraveshwaranagar-Kamadhenu Education Trust Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.-1
8 Bhyraveshwaranagar-Kamadhenu Education Trust Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.-2
9 Bhyraveshwaranagar-Kamadenu Education Trust Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.-3
10 Bhyraveshwaranagar-Sri Bhyraveshwara High School
Western Side Building
Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.1
11 Bhyraveshwaranagar-Sri Bhyraveshwara High School
Western Side Building
Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.2
12 Bhyraveshwaranagar-Sri Bhyraveshwara High School
Western Side Building
Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.3
13 Bhyraveshwaranagar-Sri Byraveshwara High School
Western Side Building
Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No.4
14 Bhyraveshwaranagar-Government Lower Primary School Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No. 1
15 Bhyraveshwara nagar -Government Lower Primary School Bhyraveshwara Nagar, Mysuru
Room No. 2
16 ManchegowdanaKoppal-Government Higher Primary School
(Old Village School)
Manchegowdana Koppal, Mysuru
Room No.1
17 ManchegowdanaKoppal-Government Higher Primary School
(Old Village School)
Manchegowdana Koppal, Mysuru
Room No.2
18 ManchegowdanaKoppal-Government Higher Primary School
New Building, North Wing Manchegowdana Koppal, Mysuru
Room No.3
19 ManchegowdanaKoppal-Government Higher Primary School
New Building, North Wing Manchegowdana Koppal, Mysuru
Room No.4
20 Hebbal 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust
Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.1
21 Hebbal 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust
Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.2
22 Hebbal 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.3
23 Hebbal 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.4
24 Hebbal 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.5
25 Hebbalu 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust, Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.6
26 Hebbalu 2nd Stage-Sri Parama Hamsa Vidya Nikethana Trust, Near Sankranthi Circle, Hebbal II Stage, Mysuru
Room No.7
27 ManchegowdanaKoppal-Government Pre University College
Abhishek Circle, Manchegowdana Koppal
Mysuru
Room No.1
28 ManchegowdanaKoppal-Government Pre University College
Abhishek Circle, Manchegowdana Koppal
Mysuru
Room No.2
29 ManchegowdanaKoppal-Government Pre University College
Abhishek Circle, Manchegowdana Koppal
Mysuru
Room No.3
30 ManchegowdanaKoppal-Government Pre University College
Abhishek Circle, Manchegowdana Koppal
Mysuru
Room No.4
31 ManchegowdanaKoppall-Government Pre University College
Abhishek Circle, Manchegowdana Koppal
Mysuru
Room No.5
32 Vijayanagar 2nd Stage-Sri Kalanikethana School of Arts
Vijayanagar IInd Stage, Mysuru
Room No-1
33 Vijayanagar 2nd Stage-Sri Kalanikethana School of Arts
Vijayanagar IInd Stage, Mysuru
Room No-2
34 Vijayanagara2nd Stage-Anantha Geetha Vidyalaya
Vijayanagar II Stage, Mysuru
Room No-1
35 Vijayanagara 2ndt Stage-Anantha Geetha Vidyalaya
Vijayanagar II Stage, Mysuru
Room No-2
36 Vijayanagara 2ndStage-Anantha Geetha Vidyalaya
Vijayanagar II Stage, Mysuru
Room No-3
37 Vijayanagara 2ndStage-J S S High School
Vijayanagar II Stage, Mysuru
Room No-1
38 Vijayanagara 2ndStage-J S S High School
Vijayanagar II Stage, Mysuru
Room No-2
39 Vijayanagara 2ndStage-Department of Women and Child Development
K D Circle, Vijayanagar II Stage
Mysuru
Room No-1
40 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-1
 
41 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-2
 
42 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-3
 
43 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-4
 
44 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-5
 
45 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-6
 
46 Hebbal 1st Stage-Shivananda High School
Hebbal 1st Stage, Mysuru
Room No-7
 
47 Hebbal-Gnaneshwari Nursery School
I Main Road, Hebbal Layout
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-1
48 Hebbal-Gnaneshwari Nursery School
I Main Road, Hebbal Layout
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-2
49 Hebbal-Shishkarni Convent
Manchegowdana Koppal Road,
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-1
50 Hebbal-Shishkarni Convent
Manchegowdana Koppal Road,
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-2
51 Hebbal-Shishkarni Convent
Manchegowdana Koppal Road,
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-3
52 Hebbal-Shishkarni Convent
Manchegowdana Koppal Road,
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-4
53 Hebbal-Shishkarni Convent
Manchegowdana Koppal Road,
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-5
54 Hebbal-Shishkarni Convent
Manchegowdana Koppal Road,
Hebbal I Stage, Mysuru
Room No-6
55 Kumbarakoppal-Vivekananda Convent
Surya Bakery, Kumbarakoppal Bus Stand Mysuru
Room No-1
56 Kumbarakoppal-Vivekananda Convent
Surya Bakery, Kumbarakoppal Bus Stand Mysuru
Room No-2
57 Hebbal-Kannika Cauvery Vidya Samsthe
Hebbal Ist Stage, Mysuru
Room No-1
58 Subhashnagar-Gnanajyothi Vidyalaya
Subhash Nagar, Mysuru
Room No-1
59 Hebbal Colony-Government Lower Primary School
Hebbal Colony, Mysuru
Room No-1
60 Hebbal Colony-Government Lower Primary School
Hebbal Colony, Mysuru
Room No-2
61 Kumbarakoppal-Government Higher Primary School Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-1
62 Kumbarakoppal-Government Higher Primary School Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-2
63 Kumbarakoppal-Government Higher Primary School Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-3
64 Kumbarakoppal-Government Higher Primary School Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-4
65 Kumbarakoppal-Government Higher Primary School Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-5
66 Kumbarakoppal-Government High School
Kumbarakoppal North Wing
Ningaiahanakere, Mysuru
Room No-6
67 Kumbarakoppal-Government High School
Kumbarakoppal North Wing
Ningaiahanakere, Mysuru
Room No-7
68 Kumbarakoppal-Sri Mahadeshwara Education Institution Kannada Primary School
Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-1
69 Kumbarakoppal-Sri Mahadeshwara Education Institution Kannada Primary School
Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-2
70 Kumbarakoppal-Sri Mahadeshwara Education Institution Kannada Primary School
Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-3
71 Kumbarakoppal-Sri Mahadeshwara Education Institution Kannada Primary School
Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-4
72 Kumbarakoppal-Sri Mahadeshwara Education Institution Kannada Primary School
Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-5
73 Kumbarakoppal-Sri Mahadeshwara Education Institution Kannada Primary School
Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-6
74 Kumbarakoppal-Grace Vidya Samsthe
Mahadeshwara Layout, Kumbarakoppal, Mysuru
Room No-1
75 Vijayanagar 1st Stage-D.Sanjeevaiah Memorial Primary School
General Thimmaiah Road
Vijayanagar I Stage, Mysuru
Room No-1
76 Vijayanagar 1st Stage-D.Sanjeevaiah Memorial Primary School
General Thimmaiah Road
Vijayanagar I Stage, Mysuru
Room No-2
77 Vijayanagar 1st Stage-Bharathiya Vidya Bhavan
Mysuru-Hunsur Road,
Vijayanagar I Stage, Mysuru
78 Gokulam-Mysuru West Lions Sevanikethana School Gokulam, Mysuru
Room No-1
79 Gokulam-Mysuru West Lions Sevanikethana School Gokulam, Mysuru
Room No-2
80 Gokulam-Mysuru West Lions Sevanikethana School Gokulam, Mysuru
Room No-3
81 Gokulam-Mysuru West Lions Sevanikethana School Gokulam, Mysuru
Room No-4
82 Gokulam-Mysuru West Lions Sevanikethana School Gokulam, Mysuru
Room No-5
83 Gokulam-Nirmala High School
Gokulam 3rd Stage, Mysuru
Room No-1
84 Gokulam-Nirmala High School
Gokulam 3rd Stage, Mysuru
Room No-2
85 Gokulam-Nirmala Nursery Primary Middle &
High School, Primary School
2nd Main Vani Vilas Puram, Mysuru
Room No-3
86 Gokulam-Nirmala Nursery Primary Middle &
High School, High School Building
2nd Main Vani Vilas Puram, Mysuru
Room No-4
87 Gokulam-Nirmala Nursery Primary Middle &
High School, High School Building
2nd Main Vani Vilas Puram, Mysuru
Room No-5
88 Gokulam-Nirmala Nursery Primary Middle &
High School,
2nd Main Vani Vilas Puram, Mysuru
Room No-6
89 Brindavana Extension- Rotary Brindavan School
Brindavan Extension, Mysuru
Room No-1
90 Brindavana Extension- Rotary Brindavan School
Brindavan Extension, Mysuru
Room No-2
91 Brindavana Extension- Rotary Brindavan School
Brindavan Extension, Mysuru
Room No-3
92 Brindavana Extension- Rotary Brindavan School
Brindavan Extension, Mysuru
Room No-4
93 Metagalli-J.S.S High School
Metagalli, Mysuru
Room No-1
94 Metagalli-J.S.S High School
Metagalli, Mysuru
Room No-2
95 Metagalli-Government Higher Primary School
(North Wing) Metagalli, Mysuru
Room No-1
96 Metagalli-Government Higher Primary School
(South Wing) Metagalli, Mysuru
Room No-2
97 Metagalli-Saptaswara Higher Primary & High School (East Part Building), B M Srinagar
Metagalli, Mysuru
Room No-1
98 Metagalli-Saptaswara Higher Primary & High School (East Part Building), B M Srinagar
Metagalli, Mysuru
Room No-2
99 Metagalli-Saptaswara Higher Primary & High School (East Part Building), B M Srinagar
Metagalli, Mysuru
Room No-3
100 Metagalli-Saptaswara Higher Primary & High School (East Part Building), B M Srinagar
Metagalli, Mysuru
Room No-4
101 Metagalli-Saptaswara Higher Primary & High School (East Part Building), B M Srinagar
Metagalli, Mysuru
Room No-5
102 Metagalli-Saptaswara Higher Primary & High School (West Part Building), B M Srinagar
Metagalli, Mysuru
Room No-6
103 Metagalli-B M Sri Vidyanikethan Higher Primary School 5th Cross, 2nd Main Road, B M Srinagar Metagalli, Mysuru
Room No-1
104 Karakushalanagar-Handicraft Development Corporation Office Building, Belavattha
Karakushalanagar, Mysuru
Room No-1
105 Karakushalanagar-Handicraft Development Corporation Office Building, Belavattha
Karakushalanagar, Mysuru
Room No-2
106 Manjunathapura-Ex-Engineer Office
Varuna Nala Division Office (New Building) Manjunathapura, Mysuru
Room No-1
107 Manjunathapura-Ex-Engineer Office
Varuna Nala Division Office (New Building) Manjunathapura, Mysuru
Room No-2
108 Yadavagiri-K.S.S.I.D.C.Admn. Division (Karnataka Small Scale Industrial Development Corporation) Industrial Estate,
Yadavagiri Ist stage, Mysuru
Room No-1
109 Gokulam-Government Boys Primary School
V.V. Mohalla, K.R.S. Road
Gokulam, Mysuru
Room No-1
110 Gokulam-Government Boys Primary School
V.V. Mohalla, K.R.S. Road
Gokulam, Mysuru
Room No-2
111 V V Mohalla-Saint Theressa Auditorium Nirmala Nursery Primary Middle & High School Building
2nd Main Road, V V Puram
V V Mohalla, Mysuru
Room No-1
112 V V Mohalla-Saint Theressa Auditorium Nirmala Nursery Primary Middle & High School Building
2nd Main Road, V V Puram
V V Mohalla, Mysuru
Room No-2
113 V V Mohalla-Government Higher Primary Girls School
3rd Main Road, V V Puram
V V Mohalla, Mysuru
Room No-1
114 V V Mohalla-Government Higher Primary Girls School
3rd Main Road, V V Puram
V V Mohalla, Mysuru
Room No-2
115 V V Mohalla-Government Higher Primary Girls School
3rd Main Road, V V Puram
V V Mohalla, Mysuru
Room No-3
116 Railway Colony-Bharathi Sthree Samaja School
Railway Hospital Premises,
Princes Road, Railway Colony, Mysuru
117 Jayalakshmipuram-Mahajana Public School (CBSC)
Jalayakshmipuram, Mysuru
Room No-1
118 Jayalakshmipuram-Mahajana Public School (CBSC)
Jalayakshmipuram, Mysuru
Room No-2
119 Jayalakshmipuram-Mahajana Public School (CBSC)
Jalayakshmipuram, Mysuru
Room No-3
120 Jayalakshmipuram-Mahajana Public School (CBSC)
Jalayakshmipuram, Mysuru
Room No-4
121 Jayalakshmipuram-Saint Joseph Teachers College
Temple Road, Jayalakshmipuram,
Mysuru
Room No-1
122 Jayalakshmipuram-Saint Joseph Teachers College
Temple Road, Jayalakshmipuram,
Mysuru
Room No-2
123 Vinayakanagar-Government Higher Primary School
7th Main Road, Vinayakanagar, Mysuru
Room No-1
124 Vinayakanagar-Government Higher Primary School
7th Main Road, Vinayakanagar, Mysuru
Room No-2
125 Vinayakanagar-Government Higher Primary School
7th Main Road, Vinayakanagar, Mysuru
Room No-3
126 Vinayakanagar-Government Higher Primary School
7th Main Road, Vinayakanagar, Mysuru
Room No-4
127 Vinayakanagar-Mathrumandali School &
Pre University College
Eshwara Temple Circle
V.V. Mohalla, Mysuru
Room No-1
128 Vinayakanagar-Mathrumandali School &
Pre University College
Eshwara Temple Circle
V.V. Mohalla, Mysuru
Room No-2
129 Vinayakanagar-Mathrumandali School &
Pre University College
Eshwara Temple Circle
V.V. Mohalla, Mysuru
Room No-3
130 Vinayakanagar-Mathrumandali School &
Pre University College
Eshwara Temple Circle
V.V. Mohalla, Mysuru
Room No-4
131 Vontikoppal-Government Pre University College
Corporation Building
Vontikoppal, Mysuru
Room No-1
132 Vontikoppal-Government Pre University College
Corporation Building
Vontikoppal, Mysuru
Room No-2
133 Vontikoppal-Government Pre University College
Corporation Building
Vontikoppal, Mysuru
Room No-3
134 Vontikoppal-Government Pre University College
Corporation Building
Vontikoppal, Mysuru
Room No-4
135 Manasagangothri -Manasagangothti Shishuvihara Primary School & High School
Manasagangothri, Mysuru
Room No-1
136 Manasagangothri -Manasagangothti Shishuvihara Primary School & High School
Manasagangothri, Mysuru
Room No-2
137 T K Badavane-Smt. Putteramma Vishwastha Ashramada Kivudu Balakiyara Vasathi School
Bisilu Maramma Road,
Vagdevinagar, T.K. Badavane
Mysuru
Room No-1
138 T K Badavane-Smt. Putteramma Vishwastha Ashramada Kivudu Balakiyara Vasathi School
Bisilu Maramma Road,
Vagdevinagar, T.K. Badavane
Mysuru
Room No-2
139 C F T R I-C.F.T.R.I. School
Kalidasa Road, 1st Stage Yadavagiri
Mysuru
Room No-1
140 Yadavagiri-Sunanda Children School Nursery, Lower & Higher Primary School
Vivekananda Road, Yadavagiri, Mysuru
Room No-1
141 Yadavagiri-Sunanda Children School Nursery, Lower & Higher Primary School
Vivekananda Road, Yadavagiri, Mysuru
Room No-2
142 Yadavagiri-Sunanda Children School Nursery, Lower & Higher Primary School
Vivekananda Road, Yadavagiri, Mysuru
Room No-3
143 Tilaknagar-Mary School
Wesley Road, Tilaknagar, Mysuru
Room No-1
144 Tilaknagar-Mary School
Wesley Road, Tilaknagar, Mysuru
Room No-2
145 Kailasapuram-Government Higher Primary School
Kailasapuram, Mysuru
Room No-1
146 Kailasapuram-Government Higher Primary School
Kailasapuram, Mysuru
Room No-2
147 Kailasapuram-Government Higher Primary School
Corporation Building
Kailasapuram, Mysuru
Room No-3
148 Kailasapuram-Government Higher Primary School
Corporation Building
Kailasapuram, Mysuru
Room No-4
149 Tilaknagar-Seventh Day Adventist High School
(West Side) Wesley Road, Anegundi Road Tilaknagar, Mysuru
Room No-1
150 Tilaknagar-Seventh Day Adventist High School
(West Side) Wesley Road, Anegundi Road Tilaknagar, Mysuru
Room No-2
151 Tilaknagar-Seventh Day Adventist High School
(West Side) Wesley Road, Anegundi Road Tilaknagar, Mysuru
Room No-3
152 Tilaknagar-Farooquia Boys High School
Farooquia Education Trust
Tilaknagar, Mysuru
Room No-1
153 Tilaknagar-Farooquia Boys High School
Farooquia Education Trust
Tilaknagar, Mysuru
Room No-2
154 Tilaknagar-Farooquia Boys High School
Farooquia Education Trust
Tilaknagar, Mysuru
Room No-3
155 Tilaknagar-District Rehabilitation Center
Pulikeshi Road, Tilaknagar, Mysuru
Room No-1
156 Medar Block-Government High School (North Wing) Bamboo Bazaa,r Medar Block, Mysuru
Room No-1
157 Medar Block-Government High School (South Wing) Bamboo Bazaa,r Medar Block, Mysuru
Room No-2
158 Medar Block-Government Primary School
Corporation Building, Bamboo Bazaar
Medar Block, Mysuru
Room No-1
159 Medar Block-Government Primary School
Corporation Building, Bamboo Bazaar
Medar Block, Mysuru
Room No-2
160 Sheshadri Iyyer Road-Mysuru City Corporation Zonal Office-6 Sheshadri Iyyer Road, Mysuru
Room No-1
161 Railway Colony-Vani Vilasa Water Supply Workshop Ground, Railway Colony
Mysuru
Room No-1
162 Railway Colony-Vani Vilasa Water Supply Workshop Ground
Mysuru
Room No-2
163 Kukkarahalli-Government Model Higher Primary School Kukkarahalli, Mysuru
Room No-1
164 Saraswathipuram-Mahabodhini Nursery School
Swimming Pool Road,
Saraswathipuram, Mysuru
Room No-1
165 Saraswathipuram-Karnataka Housing Board
9th Main, Swimming Pool Road
Saraswathipuram, Mysuru
Room No-1
166 Saraswathipuram-Royal English School
16th Main, Saraswathipuram, Mysuru
Room No-1
167 Saraswathipuram-Vijayavittala Vidyashale
Saraswathipuram, Mysuru
Room No-1
168 Saraswathipuram-Vijayavittala Vidyashale
Saraswathipuram, Mysuru
Room No-2
169 gangothri Layout-Institute of Education Omkarmal
Somani College of Education Manasagangothri, Mysuru
Room No-1
170 gangothri Layout-Institute of Education Omkarmal
Somani College of Education Manasagangothri, Mysuru
Room No-2
171 gangothri Layout-Institute of Education Omkarmal
Somani College of Education Manasagangothri, Mysuru
Room No-3
172 Saraswathipuram-Saraswathi Shishuvihar Primary School
1st Main, Saraswathipuram, Mysuru
Room No-1
173 K G Koppal-T T L College
Kantharajeurs Road, Saraswathipuram Mysuru
Room No-1
174 K G Koppal-T T L College
Kantharajeurs Road, Saraswathipuram Mysuru
Room No-2
175 K G Koppal-T T L College
Kantharajeurs Road, Saraswathipuram Mysuru
Room No-3
176 K G Koppal-T T L College
Kantharajeurs Road, Saraswathipuram Mysuru
Room No-4
177 Saraswathipuram-J S S Vidya Samsthe
Girls High School Compund
Swimming Pool Road, Saraswathipuram, Mysuru
Room No-1
178 Saraswathipuram-J S S Vidya Samsthe
Girls High School Compund
Swimming Pool Road, Saraswathipuram, Mysuru
Room No-2
179 Saraswathipuram-J S S Vidya Samsthe
Girls High School Compund
Swimming Pool Road, Saraswathipuram, Mysuru
Room No-3
180 K G Koppal-Sri Jayachamarajendra Ursu Boarding School
K G Koppal, Mysuru
Room No-1
181 K G Koppal-Sri Jayachamarajendra Ursu Boarding School
K G Koppal, Mysuru
Room No-2
182 K G Koppal-Sri Jayachamarajendra Ursu Boarding School
K G Koppal, Mysuru
Room No-3
183 K G Koppal-Sri Jayachamarajendra Ursu Boarding School
K G Koppal, Mysuru
Room No-4
184 Dewan`s Road-Office of the Deputy Director of
Animal Husbandary
Zilla Panchayat Main Building,
Dewan`s Road, Mysuru
Room No-1
185 Dewan`s Road-Office of the Deputy Director of
Animal Husbandary
Zilla Panchayat Main Building,
Dewan`s Road, Mysuru
Room No-2
186 Dewan`s Road-Office of the Deputy Director of
Animal Husbandary
Zilla Panchayat Main Building,
Dewan`s Road, Mysuru
Room No-3
187 Sheshadri Iyyer Road-Vidyavardhaka Sangha ®
Vidyavardhaka High School
Sheshadri Iyyer Road, Mysuru
Room No-1
188 Sheshadri Iyyer Road-Vidyavardhaka Sangha ®
Vidyavardhaka High School
Sheshadri Iyyer Road, Mysuru
Room No-2
189 Sheshadri Iyyer Road-Vidyavardhaka College
Sheshadri Iyyer Road, Mysuru
Room No-3
190 Sheshadri Iyyer Road-Vidyavardhaka Law College
New Sheshadri Iyyer Road
Mandi Mohalla, Mysuru
Room No-4
191 Sayyajirao Road-Government Medical College
Sayyaji Rao Road, Mysuru
Room No-1
192 Sayyajirao Road-Government Medical College
Sayyaji Rao Road, Mysuru
Room No-2
193 Sayyajirao Road-Government Medical College
Sayyaji Rao Road, Mysuru
Room No-3
194 Halladakeri-Government Girls Pre University College
Peoples Park, Nazarbad Mohalla
Mysuru
Room No-1
195 Sulthan Park Road-Government Urdu Higher Primary School Mandi Ahmadeeya Urdu Lower Boys School Sulthan Park Road, Mysuru
Room No-1
196 Sulthan Park Road-Government Urdu Higher Primary School Mandi Ahmadeeya Urdu Lower Boys School Sulthan Park Road, Mysuru
Room No-2
197 Sulthan Park Road-Government Urdu Higher Primary School Mandi Ahmadia Urdu Lower Boys School Sulthan Park Road, Mysuru
Room No-3
198 Sulthan Park Road-Government Urdu Higher Primary School Mandi Ahmadeeya Urdu Lower Boys School Sulthan Park Road, Mysuru
Room No-4
199 Sulthan Park Road-Urdu Boys School
Mandi Ahmadeeya, Kailasapuram, Mysuru
Room No-5
200 Sulthan Park Road-Urdu Boys School
Mandi Ahmadeeya, Kailasapuram, Mysuru
Room No-6
201 Ashoka West Cross-Farooquia Women’s Polytechnic
Ashoka Road (West Cross), Mysuru
Room No-1
202 Ashoka West Cross-Farooquia Women’s Polytechnic
Ashoka Road (West Cross), Mysuru
Room No-2
203 Akbar Road-Nagarapalike Gangamathasthara
Samudaya Bhavan
Patwegar Street, Akbar Road, Mysuru
Room No-1
204 Ashoka West Cross-23-Government Urdu Girls Higher Primary School
Sunnichowka, Ashoka Road
West Cross -23, Mysuru
Room No-1
205 Ashoka West Cross-23-Government Urdu Girls Higher Primary School
Sunnichowka, Ashoka Road
West Cross -23, Mysuru
Room No-2
206 Ashoka West Cross-23-Government Urdu Girls Higher Primary School
Sunnichowka, Ashoka Road
West Cross -23, Mysuru
Room No-3
207 Ashoka West Cross-21-Nijamiya Government Urdu Higher
Primary School
Kantharaje Urs Park Road, Ashoka West Cross-21, Mysuru
Room No-1
208 Ashoka West Cross-21-Nijamiya Government Urdu Higher
Primary School
Kantharaje Urs Park Road, Ashoka West Cross-21, Mysuru
Room No-2
209 Ashoka West Cross-21-Nijamiya Government Urdu Higher
Primary School
Kantharaje Urs Park Road, Ashoka West Cross-21, Mysuru
Room No-3
210 Ashoka West Cross-21-Nijamiya Government Urdu Higher
Primary School
Kantharaje Urs Park Road, Ashoka West Cross-21, Mysuru
Room No-4
211 Kabir Road-Mysuru Veerashaiva Sajjana Sangha
Sri Kantimallanna Kalyana Mandira
Kabir Road, Mysuru
Room No-1
212 Ashoka Road-Government Girls Higher Primary School Geeta Mandira Road, Doddapete
Ashoka Road, Mysuru
Room No-1
213 Ashoka Road-Government Girls Higher Primary School Geeta Mandira Road, Doddapete
Ashoka Road, Mysuru
Room No-2
214 Ashoka Road-Government Girls Higher Primary School Geeta Mandira Road, Doddapete
Ashoka Road, Mysuru
Room No-3
215 Ashoka Road-Government Urdu Higher Primary School
New Ediga Ashoka Road, Mysuru
Room No-1
216 Ashoka Road-Government Urdu Higher Primary School
New Ediga Ashoka Road, Mysuru
Room No-2
217 Mandi Mohalla-Royal English Higher Primary School
Kabir Road, Mandi Mohalla, Mysuru
Room No-1
218 K T Street-Mestri Thimmaiahchar Choultry Kalammanagudi Road, K T Street, Mysuru
Room No-1
219 K T Street-L. Kadaiah Dharma Choultry
Kolada Sandi Street, K T Road
Mysuru
Room No-1
220 K T Street-L. Kadaiah Dharma Choultry
Kolada Sandi Street, K T Road
Mysuru
Room No-2
221 Benkinavab Road-Attiguppe Surya Narayana Choultry Benkinavab Road, Mysuru
Room No-1
222 Sayyajirao Road-Jayachamarajendra Technical Institute Sayyaji Rao Road, Mysuru
Room No-1
223 Lashkar Mohalla-Government Urdu Practicising Boys Primary and Higher Primary school
Irwin Road , Lashkar Mohalla, Mysuru
Room No-1
224 Lashkar Mohalla-Government Urdu Practicising Boys Primary and Higher Primary school
Irwin Road , Lashkar Mohalla, Mysuru
Room No-2
225 Town Hall-Sri Rangacharlu Memorial Hall
Town Hall, Ashoka Road, Mysuru
Room No-1
226 Town Hall-Sri Rangacharlu Memorial Hall
Town Hall, Ashoka Road, Mysuru
Room No-2
227 Ashoka Road-Kannika Mahal
Ashoka Road, Kumbarageri, Mysuru
Room No-1
228 Ashoka Road-Kannika Mahal
Ashoka Road, Kumbarageri, Mysuru
Room No-2
229 Shivarmpet Bidara Krishnappa Road-Government Higher Primary School Shivarampete
Bidara Krishnappa Road, Mysuru
Room No-1
230 Shivarmpet Bidara Krishnappa Road-Government Higher Primary School Shivarampete
Bidara Krishnappa Road, Mysuru
Room No-2
231 Shivarmpet Bidara Krishnappa Road-Government Higher Primary School Shivarampete
Bidara Krishnappa Road, Mysuru
Room No-3
232 Narayana Shastri Road-Maharani Higher Primary School
Narayana Shastri Road, Mysuru
Room No-1
233 Narayana Shastri Road-Maharani Higher Primary School
Narayana Shastri Road, Mysuru
Room No-2
234 Narayana Shastri Road-Sadvidya School
Narayana Shastri Road, Mysuru
Room No-1
235 Ramavilas Road-Marimallappa High School
Ramavilas Road, Mysuru
Room No-1
236 Ramavilas Road-Marimallappa High School
Ramavilas Road, Mysuru
Room No-2
237 Ramavilas Road-Marimallappa High School
Ramavilas Road, Mysuru
Room No-3
238 Ramavilas Road-Marimallappa High School
Ramavilas Road, Mysuru
Room No-4
239 Nazarbad-Sri Ganapathi Sacchidananda Vidya Samsthe Primary & High School, Nazarbad, Mysuru
Room No-1
240 Nazarbad-Sri Ganapathi Sacchidananda Vidya Samsthe Primary & High School, Nazarbad, Mysuru
Room No-2
241 Nazarbad-Government Bifurcated Maharaja
Pre University College
Masjid Road, Nazarbad, Mysuru
Room No-1
242 Nazarbad-Government Bifurcated Maharaja
Pre University College
Masjid Road, Nazarbad, Mysuru
Room No-2
243 Nazarbad-Government Bifurcated Maharaja
Pre University College
Masjid Road, Nazarbad, Mysuru
Room No-3
244 Nazarbad-Government Bifurcated Maharaja
Pre University College
Masjid Road, Nazarbad, Mysuru
Room No-4
245 Nazarbad-Government Basic Lower Primary Boys School Nazarbad, Mysuru
Room No-1