ಮುಕ್ತಾಯ

219 – ವರುಣ

219 – ವರುಣ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 Kempegowdana Hundi-Govt. Higher Primary School, Kempegowdanahundi
2 Harohally-Govt. Higher Primary School, Harohalli
3 Lakshmi pura-Govt. Lower Primary school, Lakshmipura
4 Hallikerehundi-Govt. Higher Primary School (New Building) Hallikerehundi
5 Ranganathapur-Govt. Higher Primary School, Ranganathapura
6 Rangachari Hundi-Govt. Higher Primary School, Rangachari hundi
7 Rangasamudra-1-Govt. Higher Primary School (Room No-1), Rangasamudra
8 Rangasamudra-2-Govt.Higher Primary School (Room No-2), Rangasamudra
9 Rangasamudra-3-Govt. Higher Primary School New Building, Rangasamudra
10 Madegowdana Hundi-Govt. Higher Primary School, Madegowdanahundi
11 Patte Hundi-Govt. Higher Primary School, Pattehundi
12 Hunagana Hally-Govt. Higher Primary School, Hunuganahalli
13 Mellahally-1-Govt Higher Primary School, Old Building, Hallikere Hundi
14 Mellahally-2-Anganavadi kendra, Mellahalli
15 Mellahally-3-Harohalli grama Panchayath Office, Mellahalli
16 Mellahally-4-Anganavadi kendra-2, Mellahalli
17 Mellahally-5-Govt. Higher Primary School Main Road left wing, Mellahalli
18 Mellahally-6-Govt. Higher Primary School Main Road, Opposite to left wing, Mellahalli
19 Vajamangala-1-Govt. Higher Primary School (new building, East), Vajamangala
20 Vajamangala-2-Govt. Higher Primary School (new building, West), Vajamangala
21 Vajamangala-3-Govt. Higher Primary School (Old Building), Vajamangala
22 Vajamangala-4-Anganavadi Kendra-1, Varuna Main Road, Vajamangala
23 Bugathahalli-1-Govt. Higher Primary School(North Wing), Bhugathahalli
24 Bugathahalli-2-Govt Higher Primary School(West Wing),Bhugathahalli
25 Badagalahundi-Govt.Higher Primary School, Badagalahundi
26 Mudala hundi-Govt Lower Primary School, Moodalahundi
27 Halagainahundi-Govt. Lower Primary School, Halagaiahnahundi
28 Varakodu -1-Govt. Higher Primary School (Room no-1), Varakodu
29 Varakodu-2-Govt. High School varakodu(Room no -2), Varakodu
30 Hittuvally-Govt Higher Primary school(Room No-1), Hittuvalli
31 Hittuvally-Govt. Higher Primary school(Room No-2), Hittuvalli
32 Kupya-1-Govt. Higher Primary school (West Wing), Kupya
33 Kupya-2-Govt. Higher Primary school (East wing), Kupya
34 Chikkahally-1-Govt. Higher Primary School (Room No.1), Chikkahalli
35 Chikkahally-2-Govt. Higher Primary School (room no 2), Chikkahalli
36 Lalithadripura-1-Govt Higher Primary School(Room No. 1) , Lalithadripura
37 Lalithadripura-2-Govt. Higher Primary School(Room No. 2), Lalithadripura
38 Lalithadripura-3-Govt. Higher Primary School (Southa wing), Lalithadripura
39 Lalithadripura-4-Govt. Higher Primary School (North wing), Lalithadripura
40 Yandahally-Govt. Lower Primary School, Yandalli
41 Choranhally-1-Govt. Lower Primary School (Old building), Choranahalli
42 Choranhally-2-Govt. Higher Primary School (New Building), Choranahalli
43 Varuna-1-Govt. Higher Primary School (Room No.1), Varuna
44 Varuna-2-Govt. Higher Primary School (room no 2), Varuna
45 PuttegowdanaHundi-Govt Higher primary school, Puttegowdanahundi
46 ChattanahallyPalya-Govt. Lower Primery School, Chatnahalli palya
47 Chattanahally -Govt. Lower Primery School, Chatnahalli
48 Madhavagere-Govt. Higher School, Madhavagere
49 Thumbala-1-Govt. Higher primary School(Right Wing), Thumbala
50 Thumbala-2-Govt. Higher primary School (Left Wing), Thumbala
51 Mutthatthi-Govt. lower primary school, Muttathi
52 Ramanathpurada Hundi-Govt. Higher school, Ramanathapuradahundi
53 Bommanaikana hally-Govt. Higher primary school, Bommanayakanahalli
54 Agastya pura -Govt.Lower primary school, Agastyapura
55 Megalapura-Govt.Higher primary School, Megalapura
56 Hosahally-Govt. Lower primary School, Hosahalli
57 Duddagere-Govt. Higher primary School, Duddagere (Right side)
58 Pillahally-Govt. Higher primary School, Pillahalli
59 Dandikere-Govt.Higher primary School, Dandikere
60 Sarkari uttanahalli-1-Govt. Higher Primary school, (West) Sarkari Uttanahalli
61 Sarkari uttanahalli-2-Govt. Higher Primary school(East), Sarkari Uttanahalli
62 Hadajana-1-Govt. Higher Primary school (Building No-1), Hadajana
63 Hadajana-2-Govt. Higher Primary school(Building No-1) , Hadajana
64 Chikkegowdanahundi-Govt. Higher Primary school, Chikkagowdanahundi
65 Marashetty hally-Govt. Higher Primary school New Building, Marashettahalli
66 Keelanapura-Govt. Higher Primary School , Keelanapura
67 Hosakote-1-Govt. Higher Primary School(building – 1)(Right Wing), Hale Kempaiahnahundi
68 Hosakote-2-Govt. Higher Primary School(building -1)(Left Wing), Hale Kempaiahnahundi
69 Hosakote-3-Govt. primary school (Building-2) Hosakote
70 Hosakempaian hundi-Govt. Higher Primary School, Hosakempaianahundi
71 Induvalu-Govt. Higher Primary School, Induvalu
72 Yadadore -1-Govt. Lower Primary School. Room No-1, Yadadore (Kurisiddana Hundi )
73 Yadadore – 2-Governement High School, Yadadore
74 Yadadore -3-Govt. Higher Primary School (Room No-2), Yadadore
75 Yadadore – 4-Government Higher Primary School, (Room No 3), Yadadore
76 Gargeshwari-1-Govt. Urdu Lower Boys Primary school(Room no-1), Janatha colony, Gargeshwari
77 Gargeshwari-2-Govt Urdu Lower Boys Primary school (Room no. 2) Janatha colony, Gargeshwari
78 Gargeshwari-3-Government Higher Primary School (Kannada), Gargeshwari
79 Gargeshwari-4-Govt. Higher Primary School (Left wing), Room No 1 Gargeshwari
80 Gargesjwari-5-Govt. Higher Primary School (Left wing), Room No 2 Gargeshwari
81 Gargeshwari-6-Govt. Higher Primary School(Right wing), Gargheshwari
82 Hosathirumakudalu-1-Govt. Higher Primary School.(Right side), New Thirumakoodalu
83 Hosathirumakudalu-2-Govt. Higher Primary School.(Left side), New Thirumakoodalu
84 Mudukichikkanahundi-Govt. Higher Primary School, Muduki chikkanahundi
85 Siddaramanhundi-1-Govt. Higher Primary School, (North Wing), Siddaramanahundi
86 Siddaramanahundi-2-Govt. Higher Primary School (South Wing), Siddaramanahundi
87 Yadakola-Govt. Lower Primary School (South side), Yadakola
88 Siddaramanahundi-3-Govt. High School, Siddaramanahundi
89 Ranganathapura-Govt. Lower Primary School, Ranganathapura
90 Mahadevicolony-Govt. Lower Primery School, Mahadevi Colony
91 Mosambayanahally-1-Govt. Higher Primary School,(South), Mosambayanahalli
92 Mosambayanahally-2-Govt. Higher Primary School,(North wing), Mosanabayanahalli
93 Sajje hundi-Govt. Primary school, Sajjehundi
94 Gudamadanahalli (Hosehundi)-Govt. Higher primary school (Hosahundi), Gudamadanahalli
95 Marase-Govt. higher primary school, Marashe
96 Makanhundi-Govt. higher primary school, Makanahundi
97 Devalapura-1-Govt. higher primary school (East), Devalapura
98 Devalapura-2-Govt. higher primary school (West wing), Devalapura
99 Kiralu-Govt. Higher primary school, Kiralu East
100 Kuppegala-1-Govt. Higher primary school(east wing) Kuppegala
101 Kuppegala-2-Govt. Higher primary school(West Wing), Kuppegala
102 Muddegowdanahundi-Govt. Lower primary school, Muddegowdana Hundi
103 Danayakanapura-Govt. Higher primary school, Danayakanapura
104 Mannehundi-Govt primary school, Mannehundi
105 Kiragsuru-Govt. higher primary school, Kirasaguru
106 Beligerehundi-1-Govt. higher primary school,(Room No. 1) Biligerehundi
107 Beligerehundi-2-Govt higher primary school,(Room No.2) Biligerehundi
108 Hunasuru-Govt. Lower primary school, Hunasuru
109 Byrapura-1-Anganavadi Building, Near Grama Panchayath, Bhyrapura
110 Byrapura-2-Govt. Basic Education higher primary school(east side), Bhyrapura
111 Byrapura-3-Govt. Basic Education higher primary school(West side), Bairapura
112 Byrapura-4-Vidyodaya girls P U college, Building-1,(Room No-1), Bairapura
113 Byrapura-5-Vidyodaya girls P U college, Building-1, (Room No-2), Bhyrapura
114 Byrapura-6-vidyodayaConvent (Room No.1), Bhyrapura
115 Byrapura-7-vidyodaya Convent (Room No.2), Bhyrapura
116 Byrapura-8-Vidyodaya Girls Pre University College, Building-2 (Room No-1), Bhyrapura
117 Byrapura-9-Vidyodaya Girls Pre-University College (Building-2)(Room No. 2), Bhyrapura
118 Byrapura-10-Vidyodaya Girls Pre-University College, Building -3, (South Wing), Bhyrapura
119 Thayuru-1-Govt Higher primary school, East Wing, Room No 1Thayuru
120 Thayuru-2-Govt. Higher primary school(South wing), Thayuru
121 Thayuru-3-Govt. Higher primary school(West wing), Thayuru
122 Tumnerale-1-Govt. Higher primary school (Right wing) Thumnerale
123 Tumnerale-2-Govt Higher primary school(Left wing), Thumnerale
124 Maradihundi-Govt Lower primary school Maradihundi
125 Ayarahalli-1-Govt. Higher primary school( east wing), Ayarahalli
126 Ayarahalli-2-Govt. Higher primary school( west wing), Ayarahalli
127 Marigowdana hundi-Govt. Lower primary school, Marigowdanahundi
128 Kudanahalli-1-Govt. Higher primary school, Old building, Koodanahalli
129 Kudanahalli-2-Govt. Higher primary school, New building, Koodanahalli
130 Someshwara pura-1-Govt Higher primary school, East Wing, Someshwarapura
131 Someshwara pura-2-Govt Higher primary school(West wing), Someshwarapura
132 Rayarahundi-Govt, lower primary school ,Rayanahundi
133 Kumbrahallimata-Govt higher primary school, kumbrallimatha
134 Nandigunda-Govt Lower primary school, Nandigunda
135 Nandigundapura-Govt Lower primary school, Nandigundapura
136 Jodihariharapura-Govt lower primary school, Jodihariharapura
137 Haropura-Govt. Higher primary school (New Extension), Haropura
138 Eshwaragowdanahalli-Govt lower Primary school, Eshwaragowdanahalli
139 Alaugud-1-Anganawadi Center 03, Alagudu
140 Alaugud-2-Govt. Higher primary school,(New Building), Maharshi Valmiki Nagara, Alagudu
141 Alaugud-3-Government Higher Primary School, Maharshi Valmiki nagara, Alagudu
142 Alaugud-4-Govt. Higher primary school(New Building), Maharshi Valmiki Nagara, Alagudu
143 Helavarahundi-1-Govt. lower primary school,(Old Building) Helavarahundi
144 Helavarahundi-2-Govt. lower primary school, New Building, (Room No. 2) Helavarahundi
145 Hosakote -1-Govt Higher primary school(Buiding-1), Right Wing, Hosakote
146 Hosakote -2-Govt. Higher primary school, Building-1, (Left side), Hosakote
147 Hosakote -3-Govt. Higher Primary School (Building-2), Leftwing, Hosakote
148 Hosakote -4-Govt. Higher Primary School (Building-2)(Right side), Hosakote
149 Hosakote -5-Govt Higher primary school (Harijana colony)(Room No. 1), Hosakote
150 Hosakote -6-Govt Higher primary school (Harijana colony)(Room No. 2), Hosakote
151 Basallihundi-Govt Lower primary school, Basallihundi
152 Kochanahalli-Govt. Higher primary School, Kochanahalli
153 Hadinaru-1-Govt Higher Primary School, Room No-1, Hadinaru
154 Hadinaru-2-Govt Higher Primary School, Room No-2, Hadinaru
155 Hadinaru-3-Govt Higher Primary School,(Right side) Hadinaru
156 Hadinaru-4-Govt. Higher Primary School,(left side) Hadinaru
157 Alathuru-1-Govt Higher primary School,(Right side) Alathuru
158 Alathuru-2-Govt Higher primary School,(Left side) Alathuru
159 Madaiahnahundi-Government Lower Primary School, Madaiahanahundi
160 Bannahalli-Govt Higher primary School, Bannahallihundi
161 Bilugali-1-Govt. Higher primary school, (Building-1)(East wing), Bilugali
162 Bilugali-2-Govt Higher primary school, Building-1, (West wing), Bilugali
163 Bilugali-3-Govt. Higher primary school (Building-3), Bilugali
164 Mudahalli-1-Govt. Higher primary school, Moodahalli
165 Mudahalli-2-Govt Higher primary school,(South wing) Moodahalli
166 Hadinarrumole-1-Govt lower primary school,(Left side) Hadinarumole
167 Hadinarrumole-2-Govt. lower primary school,(Right side) Hadinarumole
168 Adakanahalli-Govt Higher primary school, Adakanahalli
169 Hebya-Govt Higher primary school, Hebya
170 Hallididdi-1-Govt Higher primary school,(Room No. 1) Hallididdi
171 Hallididdi-2-Govt Higher primary school, (Room No. 2)Hallididdi
172 Yeachagalli-Govt Higher primary school, Echagalli
173 Goddanapura-Govt Higher primary school New Building , Goddanapura
174 Hallikerehundi-Govt Higher primary school., Hallikerehundi
175 Ahalya-1-Govt Higher primary school, New Building (Room No. 1) Ahalya
176 Ahalya-2-Govt Higher primary school, New Building, (Room No. 2) Ahalya
177 Rampura-1-Govt Higher primary school, Rampura
178 Rampura-2-Govt lower primary school (Right wing), Rampura
179 Gowdarahundi-Govt Lower primary school (NewBuilding), Gowdarahundi
180 Bidaragudu-1-Govt Higher primary school(Left wing), Bidaragudu
181 Bidaragudu-2-Govt Higher primary school(Right wing), Bidaragudu
182 Kembalu-Govt Higher primary school(Right wing), Kembal
183 Maraluru-1-Govt lower primary school,(Right side) Maraluru
184 Maraluru-2-Govt lower primary school, (Left side) Maraluru
185 Chikkaiahnachatra-1-Govt Lower primary school,(Room No. 1) Chikkaiahnachathra
186 Chikkaiahnachatra-2-Govt Lower primary school,(Room No. 2) Chikkaiahnachathra
187 Thandavapura-1-Govt Higher primary school(Left wing), Thandavapura
188 Thandavapura-2-Govt Higher primary school(Right wing), Thandavapura
189 Thandavapura-3-Govt High school, Thandavapura
190 Immavu-Government Higher Primary school, Immavu
191 Hulimavu-1-Govt Higher primary school,(Right side) Hulimavu
192 Hulimavu-2-Govt Higher primary school, (Left side) Hulimavu
193 Sutthur-1-Govt Higher primary school(Right side)(Room No. 1), Suthuru
194 Sutthur-2-Govt Higher primary school(Right side) (Room No. 2), Suthuru
195 Sutthur-3-Gramapanchayath Office, Suthuru
196 Sutthur-4-Anganawadi Centre, Suthuru
197 G marahalli-Govt. higher primary school, Geemarahalli Room No 1
198 Gejjiganahalli-1-govt higher primary school,(Room No. 1) Gejjaganahalli
199 Gejjiganahalli-2-Govt. higher primary school,(Room No. 2) Gejjaganahalli
200 Biligere -govt higher primary school, Biligere Room No 1
201 Kuparavalli-1-Govt. higher primary school,Left Side Kupparavalli
202 Kuparavalli-2-govthigher primary school New Building, Right Side Kupparavalli
203 Nagarle-1-Govt. higher primary school Bus stand opposite, Nagarle
204 Nagarle-2-Govt. higher primary school, (East )Near to New Ambedkar Bus Stand, Nagarle
205 Nagarle-3-govt higher primary school (Left side) Near to New Ambedkar Bus Stand, Nagarle
206 Upalagarahundi-govt higher primary school, Uppaligarahundi
207 Kempisiddanahundi-1-Govt higher primary school (Room No. 1), Kempisiddanahundi
208 Kempisiddanahundi-2-govt higher primary school (Room No.2), Kempisiddanahundi
209 Kempesiddana hundi-3-Kanakadasa General Hostel High School, North Wing, (Room No-1) Kempisiddanahundi
210 Basavanapura-govt higher primary school, Basavanapura
211 Hejjige-gpvt higher primry school, Hejjige
212 Thoremavu-gpvt higher primry school, Thoremavu
213 Bokkahalli-1-govt higher primary school , New Building (Left side)(Room No.1), Bokkahalli
214 Bokkahalli-2-govt higher primary school, New Building (Right side)(Room No.2), Bokkahalli
215 Alamburu-govt higher primary school,(Left side) Room No 1Alamburu
216 Alamburumunti-govt lower primary school,Alamburu Manti
217 Sarguru-govt higher primary school (Left wing), Saraguru
218 Basavanapura-govt Lower primary school Basavanapura
219 Haniyambali-govt higher primary school, Haniyamballi
220 Kalmahalli-Govt. higher primary school, Kalmahalli
221 Kalkunda-1-Community Hall, Kalkunda
222 Kalkunda-2-Govt Higher Primary School, Kalkunda
223 Kirugunda-1-Govt higher primary school,(Left side) Kiragunda
224 Kirugunda-2-Govt higher primary school, (Right side) (Room No.2)Kiragunda
225 Gonahalli-Govt higher primary school, Gonahalli
226 Mallupura-1-Govt higher primary school (Right wing), Room No 1Mallupura
227 Mallupura-2-Govt higher primary school (Left wing), Mallupura
228 Sonahalli-Govt higher primary school, Sonahalli
229 Kamahalli-Govt Lower primary school, Kamahalli
230 Hadya-Govt Lower primary School, Hadya
231 Karepura-Govt Higher Primary School, Karepura
232 Thagaduru-1-Govt Girls Higher Primary School (Room No.1), Thagaduru
233 Thagaduru-2-Govt. Girls Higher Primary School (Room No.2), Thagaduru
234 Thagaduru-3-Govt. Girls Primary School (New Building), Thagaduru
235 Thagaduru-4-Grama Panchayath Building, Thagaduru
236 Thagaduru-5-Govt Boys Higher Primary School,(Room No. 1) Thagaduru
237 Thagaduru-6-govt Boys Higher Primary School, (Room No. 2)Thagaduru
238 Konthayyannahundi-Govt. Lower Primary School, Konthaiahnahundi
239 Alaganchi-1-Govt. higher Primary School, Alaganchi
240 Alaganchi-2-Public library (Dr. B.R.Ambedkar Colony), Alaganchi
241 Alaganchipura-Govt Higher Primary School, Alaganchipura
242 Chinnambali-Govt. Higher Primary School, Chinnamballi
243 Karya -1-govt Higher Primary School (Near bus Stand)(Room No.1), Karya
244 Karya-2-Govt. Higher Primary School, Building-1, (Near bus stand)(Room No.2), Karya
245 Karya-3-Govt. Higher primary School, Building-2,(Near bus stand), Karya
246 Varahalli-Govt. Lower Primary School, Varahalli
247 Chunchanahalli-1-Govt. Higher Primary School,(Left side) Chunchanahalli
248 Chunchanahalli-2-Govt. Higher Primary School,(Right side), Chunchanahalli
249 Hanumanapura-Govt. Higher Primary school, Hanumanapura
250 Dasanur-1-Govt. Higher Primary School (South wing), Dasanuru
251 Dasanur-2-Govt higher Primary School (North wing), Dasanuru
252 Kaaremole-Govt. Lower primary School, Karemole
253 Konanuru-1-Govt. Higher Primary School (East wing), Konanuru
254 Konanuru-2-Govt. Higher School,(west), Konanuru
255 Konnanapurapalya (Voddarapalya)-Govt. Higher School, Konanapurapalya (Vaddarapalya)
256 Paduvalamarahalli-1-Govt. Higher Primary School (East wing), Paduvalamaralli
257 Paduvalamarahalli-2-Govt. Higher Primary School (West wing), Paduvalamaralli
258 Doddahomma-Govt. Higher primary School, Doddahomme
259 Chikkahomma-Govt. Higher Primary School, Chikkahomma
260 Thoravalli-Govt. Higher Primary School, Thoravalli
261 Marahallipura-Govt. Lower Primary School, Marallipura
262 Chikkahomada mole-Govt. Lower Primary School (New Building), Chikkahommadamole
263 Ankusharayana pura-Govt. Lower Primary School, Ankusharayanapura