ಮುಕ್ತಾಯ

220 – ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

220 – ಟಿ.ನರಸೀಪುರ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 Kodagahalli -1-Govt. Higher primary school, Kodagahalli (South wing)
2 Kodagahalli -2-Govt. Higher primary school, Kodagahalli (East wing))
3 Kodagahalli -3-Govt. Higher primary school, Kodagahalli (West wing)
4 Aravattige Koppalu-Govt. Lower primary school, Aravattige Koppalu
5 B Seehalli -1- Govt. Higher primary school,B Seehalli (North wing)
6 B Seehalli -2- Govt. Higher primary school,B Seehalli (South wing)
7 B Seehalli -3- Govt High School B Seehalli (Room 1)
8 B Seehalli -4- Govt High School B Seehalli (Room 2)
9 Hunusagalli-Govt. Higher primary school, Hunusagalli
10 Maragowdanahalli-Govt. Higher primary school, Maragowdana Halli
11 Goravanahalli-Govt. Lower primary school, Goravanahalli
12 Yachenahalli -1-Govt Higher primary school, Yachenahalli
13 Yachenahalli -2-Govt Higher primary school,Yachenahalli (South wing)
14 Yachenahalli -3-Govt Higher primary school, Yachenahalli (North wing))
15 Menasikyathana Halli-Govt. Higher primary school, Menasikyathanahalli
16 Kadukothanahalli-Govt. Higher primary school, Kadukothanahalli
17 Doddamulagoodu -1-Govt. Higher primary school, Doddamulagoodu (Room no 1)
18 Doddamulagoodu -2-Govt. High school, Doddamulagoodu
19 Doddamulagoodu -3-Govt. Higher primary school, , Doddamulagoodu(Room no 2)
20 Kari Huruli Koppalu-Govt. Urdu Higher primary school, Karihuruli Koppalu
21 Kempegowdana Koppalu-Govt. Higher primary school, Kempegowdana Koppalu
22 Ankanahalli-Govt. Higher primary school, Ankanahalli
23 Thuruganooru -1-Govt. Model Higher primary school, Thuruganooru (North Wing)
24 Thuruganooru -2-Govt. Model Higher primary school, Thuruganooru (East Wing)
25 Thuruganooru -3-Govt. Model Higher primary school, Thuruganooru (West wing)
26 Thuruganooru -4-Govt. Model Higher primary school, Thuruganooru (New Building)
27 Banagawadi-Govt. Lower primary school, Banagavadi
28 Yadahalli -Govt. Higher primary school, Yadahalli
29 Dasegowdana Koppalu-Govt. Higher primary school, Dasegowdana Koppalu
30 Hanumanalu -1-Govt.Higher primary school, Hanumanalu
31 Hanumanalu -2-Govt. Lower primary school, Hanumanalu (North wing)
32 Hanumanalu -3-Govt. Lower primary school, Hanumanalu (South wing)
33 Bugathagalli-Govt. Higher primary school, Bugathagalli
34 Madigalli -1-Govt. Higher primary school, Madigalli (Left wing)
35 Madigalli -2-Govt. Higher primary school, Madigalli Right Wing
36 Makanahalli -1-Govt. Higher primary school, Makanahalli (North wing)
37 Makanahalli -2-Govt. Higher primary school, Makanahalli (South wing)
38 Makanahalli -3-Govt. Higher primary school, Makanahalli (East wing)
39 Bannur -1-Govt. Girls Higher primary school, Bannur (New Building)
40 Bannur -2-Ravindranatha Tagore School ,Bannur
41 Bannur -3-Govt. Boys Higher primary school, Bannur (North wing)
42 Bannur -4-Govt. Boys Higher primary school, Bannur (South wing)
43 Bannur -5-Govt. Urdu Girls Higher primary school, Bannur
44 Bannur -6-Govt. Girls Higher primary school, Bannur (South Wing) New Building
45 Bannur -7-Backward Classes Hostel, Bannur (North wing)
46 Bannur -8-Govt. Boys Higher primary school, Bannur (Harijana colony)
47 Bannur -9-Govt. Boys Higher primary ‘B’ school, Bannur (1st stage New Building)
48 Bannur -10-Govt. Boys Higher primary school, Bannur (Harijana colony)
49 Bannur -11-Lions English School, Bannur (Left wing)
50 Bannur -12-Lions English School, Bannur (Right Wing)
51 Bannur -13-Backward Classes Hostel, Bannur (South wing)
52 Bannur -14-Rotari English School Bannur
53 Bannur -15-Govt. Lower primary ‘Fisheries school, Bannur
54 Chamanahalli -1-Govt. Higher primary school, Chamanahalli (Right wing)
55 Chamanahalli -2-Govt. Higher primary school, Chamanahalli (Left wing)
56 Beedanahalli-1-Govt. Higher primary school, (Right wing) Beedanahalli
57 Beedanahalli-2-Govt. Higher primary school, (Left wing)) Beedanahalli
58 Basavanahalli -1-Govt. Higher primary school, Basavanahalli (North wing)
59 Basavanahalli -2-Govt. Higher primary school, Basavanahalli (South wing)
60 Nanjapura-Govt. Lower primary school, Nanjapura
61 Chennaveeregowdana koppalu-Govt. Lower primary school, Channeveeregowdana koppalu
62 Nuggehalli Koppalu-Govt. Higher primary school, Nuggehalli Koppalu
63 Heggur -1-Govt. High school, Heggur (East wing))
64 Heggur -2-Govt. Higher primary school, Heggur (North wing))
65 Heggur -3-Govt. Higher primary school, Heggur (Harijana colony)
66 Vaddara Koppalu-Govt. Lower primary school, Vaddara Koppalu
67 Maliyur-1-Govt. Lower primary school, Maliyur (East wing))
68 Maliyur-2-Govt. Lower primary school, Maliyur (North wing)
69 Megala Koppalu-Govt. Lower primary school, Megala Koppalu
70 B.Bettahalli-Govt. Lower primary school, B.Bettahalli
71 Kunthanahalli-Govt. Higher primary school, Kunthanahalli (New Building)
72 Atthahalli -1-Govt. Higher primary school, Athahalli (North wing)
73 Atthahalli -2-Govt. Higher primary school, Athahalli (South wing)
74 Ganigana Kopplu -1-Govt. Higher primary school, Ganigana Koppalu (South wing)
75 Ganigana Kopplu -2-Govt. Higher primary school, Ganigana Koppalu (North wing)
76 Bevina Halli-Govt. Lower primary school, Bevinahalli
77 Kethupura -1-Govt Higher primary school, Kethupura
78 Kethupura -2-Govt. Higher primary school, Kethupura New building. (South wing)
79 Kethupura -3-Govt. Higher primary school, Kethupura New building. (North wing)
80 Somanathapura -1-Govt. Higher primary school, Somanathapura (East wing)
81 Somanathapura -2-Govt. Higher primary school, Somanathapura (west wing)
82 Kullanakoppalu-Govt. Lower primary school, Kullanakoppalu
83 Ukkalagere-1-Govt. Higher primary school, Ukkalagere (South wing)
84 Ukkalagere-2-Govt. Higher primary school, Ukkalagere (North wing)
85 Madagaralingayanahundi-Govt. Lower primary school, Madagaralingayanahundi
86 Kallipura- Govt. Lower primary school, Kallipura (New Building)
87 Bommanahalli-Govt. Higher primary school, Bommanahalli
88 Bolegowdana Hundi-Govt. Lower primary school, Bolegowdana Hundi
89 S.Doddapura-Govt. Lower primary school, S.Doddapura
90 Ramegowdana pura- Govt. Lower primary school, Ramegowdanapura
91 Chidaravalli -1-Govt. Higher primary school, chidaravalli (North wing)
92 Chidaravalli -2-Govt. Higher primary school, chidaravalli (South wing)
93 Mudakanapura-Govt. Lower primary school, Mudakanapura
94 Kaggalipura-Govt. Higher primary school, Kaggalipura
95 Srirangarajapura- Govt. Lower primary school, Sriranagarajapura
96 Kannayakana Halli-Govt. Lower primary school, Kannayakanahalli
97 Boodhahalli-Govt. Higher primary school, Boodahahalli
98 Nagalagere-Govt. Lower primary school, Nagalagere
99 Neragyathana Halli-Govt. Higher primary school, Neragyathanahalli
100 Halawara-Govt. Lower primary school, Halawara
101 Konagahalli-Govt. Lower primary school, Konagahalli
102 Kolathooru -1-Govt. Higher primary school, Kolathooru (South wing)
103 Kolathooru -2-Govt. Higher primary school, Kolathooru (North wing)
104 Naripura-Govt. Urdu Higher primary school, Naripura
105 Doddebagilu-Govt. Higher primary school, Doddebagilu (Room no 1)
106 Doddebagilu-Govt. Higher primary school, Doddebagilu (Room no 2)
107 Doddebagilu Mole-Govt. Lower primary school, Doddebagilu Mole
108 Acharaiahnahundi -Govt. Lower primary school, Acharaiahanahundi
109 Kargalli- Govt. Higher primary school, Kargalli
110 Krishnapura-Govt. Higher primary school, Krishanapura
111 M.Kebbe Hundi-1-Govt. Higher primary school, M.Kebbe Hundi (South wing))
112 M.Kebbe Hundi-2-Govt. Higher primary school, M.Kebbe Hundi ((North wing))
113 Kaiyamballi-Govt. Higher primary school, Kaiyamballi
114 Horalahalli-Govt. Higher primary school, Horalahalli
115 Chikkaboohalli-Govt. Lower primary school, Chikkaboohalli
116 SKP Agrahara-Agricultural Seva Sahakara Sangha, SKP Agrahara
117 Hasuvatti -Govt. Lower primary school, Hasuvatti
118 Vyasarajapura -1-Govt. Higher primary school, Vyasarajapura (East wing)
119 Vyasarajapura -2-Govt. Higher primary school, Vyasarajapura (West wing)
120 Vyasarajapura -3 (Siddanahundi)-Govt. High school, Siddanahundi
121 Jagajeevana Grama-Govt. Lower primary school, Jagajeevana Grama
122 Sosale -1-Nada Kacheri Office, Sosale
123 Sosale -2-Govt. Higher primary school, Sosale Harijana colony (East wing)
124 Sosale -3-Govt. Higher primary school, Sosale Harijana colony (South wing)
125 Sosale -4-Govt. Higher primary school, Sosale Harijana colony(North wing)
126 Benakanahalli -1-Govt. Higher primary school, Benakanahalli (South wing)
127 Benakanahalli -2-Govt. Higher primary school, Benakanahalli (North wing)
128 Kendana Koppalu-Govt. Higher primary school, Kendana koppalu
129 Hulukana Hundi-Govt. Lower primary school, Hulukana Hundi
130 S.Megadahalli-Govt. Lower primary school, S.Megadahalli
131 Musuvina Koppalu-Govt. Higher primary school, Musuvina Koppalu
132 Akkooru-Govt. Higher primary school, Akkooru
133 Chandahalli-Govt. Higher primary school, Chandahalli
134 Akkooru Doodi -Govt. Lower primary school, Akkooru Doodi
135 Hosa Channabasavana Hundi-Govt. Higher primary school, Hosa Channabasavana Hundi
136 Maradipura -Govt. Lower primary school, Maradipura
137 Madapura -1-Govt. Higher primary school, Madapura (South wing)
138 Madapura -2-Govt. Higher primary school, Madapura (North wing)
139 Hiriyoour -1-Govt. Higher primary school, Hiriyoour (West Wing)
140 Heriyoour -2-Govt. Higher primary school, Hiriyoour (East wing)
141 Heriyoour -2(Hosapura)-Govt. Lower primary school,Hosapura
142 Nilasoge -1-Govt. Higher primary school, Nilasoge (West Wing) (New Building)
143 Nilasoge -2-Govt. Higher primary school, Nilasoge North Wing (New Building)
144 Nilasoge -3-Govt. Higher primary school, (Old Building) Nilasoge
145 Chowhalli-Govt. Lower primary school, Chowhalli
146 T.Narasipura -1-Govt. Grils Higher primary school, T.Narasipura
147 T.Narasipura -2-Govt. Grils Higher primary school, T.Narasipura (East wing)
148 T.Narasipura -3-PRM College, T.Narasipura
149 T.Narasipura -4-Govt. Girls Higher primary school, T.N.Pura
150 T.Narasipura -5-Govt. Higher primary school Urudu School, (Right wing) T.Narasipura
151 T.Narasipura -6-Govt. Urdu Higher primary school,((Left wing)) T.N.Pura
152 T.Narasipura -7-Govt. PU College,High school section Building T.Narasipura
153 T.Narasipura -8-Govt. Boys Higher primary school, ((Left wing)) T.Narasipura
154 T.Narasipura -9-Govt. Boys Higher primary school, (Right wing) T.Narasipura
155 T.Narasipura -10-Govt. Boys Higher primary school, ((South wing)) T.Narasipura
156 Karohatti -1- Govt. Lower primary school, Karohatti (East wing)
157 Karohatti -2-Govt. Lower primary school, Karohatti (West Wing)
158 Ketha halli -1-Govt. Lower primary school, Ketha halli (East wing)
159 Ketha halli -2-Govt. Lower primary school, Ketha halli west wing
160 Yaraganahalli-Govt. Higher primary school, Yaraganahalli
161 Dhramaiahnahundi-Govt.Lower primary school,Dhramaiahnahundi
162 Bannahallihundi-Govt. Higher primary school, Bannahallihundi
163 Sujjalooru- Govt. Higher primary school, Sujjalooru
164 Vatalu -1-Govt. Higher primary school, Vatalu
165 Vatalu -2-Anganavadi center ,Vatalu
166 Vatalupura-Govt. Lower primary school, Vatalupura
167 Hyakanooru -1-Govt. Higher primary school, Hyakanooru (South wing)
168 Hyakanooru -2-Govt. Higher primary school, Hyakanooru (North wing)
169 Adhi Bettahalli-Govt. Lower primary school, Adhi Bettahalli
170 Mugurumole -Govt. Lower primary school, Mugurumole
171 Kuruburu-1-Govt. Higher primary school, Kuruburu (South wing)
172 Kuruburu-2-Govt. Higher primary school, Kuruburu (North wing)
173 Kothegala-Govt. Higher primary school, Kothegala
174 Thottavadi-Govt. Higher primary school, Thottavadi
175 T.Doddapura-Govt. Higher primary school, T.Doddapura
176 Doddana Hundi-Govt. Lower primary school, Doddana Hundi
177 Shambhudevana Pura-Govt. Higher primary school, Shambhudevana pura
178 Jalahalli-Govt. Lower primary school, Jalahalli
179 Kattepura- Govt. Lower primary school, Kattepura
180 Hosa Hemmige-1-Govt. Higher primary school, Hosa Hemmige (South wing)
181 Hosa Hemmige-2-Govt. Higher primary school, Hosa Hemmige (North wing)
182 T.Bettahalli-1- Govt. Lower primary school, T.Bettahalli (South wing)
183 T.Bettahalli-2-Govt. Lower primary school, T.Bettahalli (North wing)
184 Kurubala Hundi-Govt. Lower primary school (New building) Kurubalanahundi
185 Kalabasavana Hundi-Govt. Lower primary school Kalabasavanahundi
186 T.Megadahalli-Govt. Higher primary school, T.Megadahalli
187 Koppalu -1(Kali Hundi)-Govt. Higher primary school, Kali Hundi((South wing))
188 Koppalu -2 (Kali Hundi)-Govt. Higher primary school, Kali Hundi((North wing))
189 Madavadi-Govt. Lower primary school Madavadi
190 Kaveripura -1-Govt. Higher primary school, Kaveripura (East wing)
191 Kaveripura -2-Govt. Higher primary school, Kaveripura (west wing)
192 Medhini-1- Govt. Higher primary school, Medhini (South wing)
193 Medhini-2-Govt. Higher primary school, Medhini (North wing)
194 Banave-Govt. Lower primary school, Banave
195 Kukkur -1-Govt. Higher primary school, Kukkur (Besthara colony )(Room no 1)
196 Kukkur -1-Govt. Higher primary school, Kukkur (Besthara colony ) (Room no 2)
197 Kukkur -2-Govt. Lower primary school, Kukkur (Harijana Bedhi)
198 Thalakadu -1-Govt. Lower primary school, Thalakadu (East wing)
199 Thalakadu -2-Govt. Lower primary school, Thalakadu (South wing)
200 Thalakadu -3-Govt. Higher primary school, (Near Grama pachanayath Office,) Thalakadu (North wing)
201 Thalakadu -3-Govt. Higher primary school, (Near Grama pachanayath Office,) Thalakadu (East wing)
202 Thalakadu -4-Govt. Higher primary school, (Near Grama pachanayath Office,) Thalakadu (South wing)
203 Thalakadu -5-Govt. PU College, old building Thalakadu
204 Thalakadu -6-Govt. Lower primary school, Old Street, Thalakadu
205 Thalakadu -7-Govt. Higher primary school, Thalakadu (Near Gokarna)
206 Vadeyandahalli -1-Govt. Lower primary school, Vadeyanda halli
207 Vadeyandahalli -2-Govt. Higher primary school, Talakadu New Street
208 Mavinahalli -1-Govt. Higher primary school, Mavinahalli (North wing)
209 Mavinahalli -2-Govt. Higher primary school, Mavinahalli (South wing)
210 Kaliyooru -1-Govt. Higher primary school, Kaliyooru (East wing) (New building)
211 Kaliyooru -2-Govt. Higher primary school, Kaliyooru west wing (New building)
212 Kaliyooru -3-Govt. Higher primary school, Kaliyooru (North wing) (old building)
213 Kaliyooru -4-Grama Panchayat Office, Kaliyooru
214 Malangi-Govt. Higher primary school, Malangi
215 Mangi Pachana Hundi-Govt. Lower primary school, Mangi Pachanahundi
216 M Seehalli-Govt. Higher primary school, M Seehalli
217 Kannahalli-Govt. Lower primary school, Kannahalli
218 Kannahalli Mole-Govt. Lower primary school, Kannahalli Mole
219 Madrahalli-Govt. Higher primary school, Madrahalli
220 Muguru -1-Govt. Higher primary school, ((Left wing)) Muguru
221 Muguru -2-Govt. Higher primary Girls school, (Right Wing) Muguru
222 Muguru -3-Govt. Higher primary Girls school, ((South wing)) Muguru
223 Muguru -4- Govt. Higher primary school, , Muguru (East wing)
224 Muguru -5- Govt. PU College , Muguru (Room no 1)
225 Muguru -6-Govt. Higher primary school, ((South wing)) Muguru
226 Muguru -7-Govt. PU College,(Room no 2) Muguru
227 Hosahalli-Govt. Higher primary school, Hosahalli