ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಾ. ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcmys-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 0821-2422302
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 2514900