ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀ. ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೆ.ಎಂ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಮಿಂಚಂಚೆ : ceo_zp_mys[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0821-2526300