ಮುಕ್ತಾಯ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ 16/08/2019 16/10/2019 ನೋಟ (1 MB)