ಮುಕ್ತಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ) ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು 2017 ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ) ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು 2017 ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ) ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು 2017 ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. 30/08/2019 30/09/2019 ನೋಟ (8 MB)