ಮುಕ್ತಾಯ

ಅತಿವೃಷ್ಠಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ

ಅತಿವೃಷ್ಠಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅತಿವೃಷ್ಠಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ 27/08/2019 27/10/2019 ನೋಟ (468 KB)